Korekcijas un rehabilitācijas nodarbību metodiskā komisija

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Korekcijas un rehabilitācijas nodarbību metodiskās komisijas sastāvs 2017./2018. mācību gadā

Vineta Ragēvičiusa – metodikās komisijas vadītāja

Ieva Želve

Ina Kursīte

Sniedze Gubina

Zinaida Rumbeniece

Tatjana Lūkina

Gaida Stankeviča

Sintija Lapsa

Maiga Paegle

Ina Bankava

Indra Juste

Dace Sprince

Zoja Banga

Ineta Duģele

Līga Grāpēna

Antra Rozenberga

Arta Stikāne

Līga Lāce

 


 

Korekcijas un rehabilitācijas MK pedagogu pieredzes brauciens uz

Rēzeknes internātpamatskolu-atīstības centru

27.aprīlī Korekcijas un rehabilitācijas MK pedagogi devās uz Rēzekni, lai iepazītos ar Rēzeknes internātpamatskolu-attīstības centru, kur mācās bērni ar valodas traucējumiem un speciālām vajadzībām. No 2016.gada 6.jūlija skolai piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss. Skola realizē 6 pamatizglītības programmas. Rēzeknes internātpamatskolā -attīstības centrā ir plašs korekcijas nodarbību saraksts: logopēdija, ritmika un logoritmika, ārstnieciskā vingrošana, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas, fizioterapeita nodarbības un sociālā dienesta pakalpojumi. Skolēniem pēc sekmīgas valodas traucējumu novēršanas ir iespējams atgriezties un turpināt mācības savās iepriekšējās mācību iestādēs. Viss mācību proces ietver skolēnu valodas attīstību un korekciju.

Skolā ir pielāgotas telpas skolēniem smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem(C līmenis). Blakus klasēm atrodas sociālais rehabilitologs, logopēds un ēdamzāle.

2010. gadā pēc skolas logopēdu iniciatīvas tika nodibināta Rēzeknes logopēdu biedrība. Skolā ir vairāki logopēdijas kabineti ar plašu metodisko materiālu klāstu. Mums bija iespēja iepazīties ar pašu logopēdu izstrādātiem materiāliem, kas pielāgoti katra skolēnu valodas traucējumam.

Pēc iepazīšanās ar skolu un logopēdu izstrādātiem metodiskiem materiāliem, abu skolu pedagogi dalījās pieredzē par  ar valodas korekcijas darbu un metodēm.

Sirsnīgu koncertu sniedza skolēni ar speciālām vajadzībām.

Paldies Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagogiem par atsaucīgo uzņemšanu un dalīšanos pieredzē!

Korekcijas un rehabilitācijas MK vadītāja V.Ragēvičiusa

 

 


 

Korekcijas nodarbību nedēļa

No 27.februāra līdz 3.martam skolā notika Korekcijas nodarbību nedēļa.

1.-1.kl.-4.kl. un speciālo klašu skolēniem mācību stundas sākās ar runas rosmi, kurā mācījās pareizi izrunāt skaņu š.

Individuālā darba dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā 1.-1.kl.-9.kl. skolēni mācījās uzdot jautājumus un veidot dialogus. Logopēdijas nodarbībās skolēni spēlēja dažādas valodas spēles, saklausīja skaņas un mācījās tās pareizi izrunāt.

Pirmdien sākumskolas skolēni ar skolotāju Līgu Grāpēnu, skanot akordeonam, gāja rotaļās.

Otrdien,28.februārī skolā koncertu sniedza Valmieras Mūzikas skolas audzēkņi. Skolēniem bija iespēja klausīties dažādus pūšamos un stīgu mūzikas instrumentus.


Trešdien, 1. martā 1.-1.kl.-4.kl. skolēni aktīvi iesaistījās valodas nodarbību stafetē “Lasi!Domā!Runā!”. Nodarbības notika četrās klasēs. Skolēni devās pa klasēm, lai pildītu dažādus valodas uzdevumus.


Ceturtdien, 2. martā skolas zālē notika ritma deju koncerts. Sagatavoties koncertam palīdzēja ritma deju skolotāja Arta Stikāne.


Paldies skolēniem par piedalīšanos Korekcijas nodarbību nedēļā!

Paldies Korekcijas nodarbību MK pedagogiem in internāta skolotājiem!

Korekcijas un rehabilitācijas MK vadītāja V.Ragēvičiusa

 

 


 

VALMIERAS VĀJDZIRDĪGO BĒRNU INTERNĀVIDUSSKOLA -ATTĪSTĪBAS CENTRS

Metodiskā tēma

Digitālo prasmju attīstīšana, lasītprasme, medijpratība un drošumspējas stiprināšana stundu un ārpusstundu darbā

Korekcijas un rehabilitācijas metodiskā komisija

2016./2017. m.g.

Korekcijas un rehabilitācijas metodiskā komisijas pedagogi strādājot pie skolas metodiskās tēmas, akcentēja izglītojamo lasītprasmes stiprināšanu. Metodiskās tēmas ietvaros pedagogi izstrādāja metodiskos materiālus lasītprasmes nostiprināšanai, attīstot izglītojamo dzirdes uztveri.

Izstrādātie materiāli iekļauti programmā ”Individuālais darbs dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā”. Tādējādi pedagogiem būs plašākas iespējas piemērot atbilstošu valodu materiālu, ņemot vērā izglītojamo dzirdes un valodas attīstību.

Logopēdu izstrādātie materiāli papildinās metodisko materiālus ar tekstiem, tautasdziesmām, kurus  papildina ilustratīvais materiāls.

Logopēde D.Sprince apkopoju un pārstrādāja tekstus vieglā valodā. Teksti pārveidoti drukāto burtu un mazo burtu rakstā. Tekstus papildina bagātīgs ilustratīvais materiāls. Ar izstrādāto materiālu strādās izglītojamie ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī izglītojamie ar dzirdes un garīgā attīstības traucējumiem. Metodiskais materiāls iekļauts programmā “Individuālais darbs dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā izglītojamajiem ar dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem”. Materiāls pieejama 1./7.f klasē.

Logopēde I.Juste lasīšanas iemaņu nostiprināšanai apkopoja tautasdziesmas par putniem, papildinot ar ilustratīvo materiālu. No tautasdziesmām izdalīts  valodas materiāls, kuru var izmantot kā spēli pareizas izrunas veidošanai. Metodiskais materiāls pieejams individuālajā kabinetā.

I.Želve apkopoja skaitāmpantus skaņu automatizēšanai un lasīšanas iemaņu nostiprināšanai. I.Želve izveidoja informatīvu materiālu par interneta saišu, TV, radio izmantošanu izglītojamo valodas attīstībā. Pedagoģe norādīja, kādus metodiskos materiālus izmanto, strādājot ar informācijas tehnoloģijām. Metodiskais materiāls pieejams individuālajā kabinetā.

T.Lūkina izstrādāja lasīšanas tekstus 1.-2. klasei. Teksti iekļauti programmā “Individuālais darbs dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā izglītojamajiem ar dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem”.  8.klasei T.Lūkina apkopoja tautasdziesmas, papildinot tās ar ilustratīvo materiālu. Metodiskie materiāli pieejami 1.-2. klasē un Dzirdes kabinetā.

S.Lapsa, G.Stankeviča, Z.Rumbeniece, V.Ragēvičiusa izstrādāja tekstu lasītprasmes nostiprināšanai izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem. Tekstos izstrādāts  valodas materiāls un jautājumi par tekstu.Teksti pieejami Dzirdes kabinetā un iekļauti programmā “Individuālasi darbs dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā izglītojamajiem ar dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem”.

M.Paegle turpina darbu pie fabulu materiāla pārveides vieglā valodā un uzdevumu izstrādes.


Korekcijas un rehabilitācijas MK vadītāja V.Ragēvičiusa

 


 

 

Korekcijas un rehabilitācijas nodarbību metodiskās komisijas sastāvs 2016./2017. mācību gadā

Vineta Ragēvičiusa

Sniedze Gubina

Ina Kursīte

Gaida Stankeviča

Tatjana Lūkina

Ieva Želve

Zoja Banga

Sintija Lapsa

Zinaida Rumbeniece

Ina Bankava

Maiga Paegle

Dace Sprince

Indra Juste

Lija Ābele

Antra Rozenberga

Līga Grāpēna

Ineta Duģele

Līga Lāce

 

 


 

VALMIERAS VĀJDZIRDĪGO BĒRNU INTERNĀVIDUSSKOLA -ATTĪSTĪBAS CENTRS

Metodiskā tēma

„Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas tradīcijas, atzīmējot skolas

140 gadus”

Korekcijas un rehabilitācijas metodiskā komisija

2015./2016. m.g.

Korekcijas un rehabilitācijas metodiskās komisijas pedagogi 2015./2016.m.g. strādāja pie metodiskā tēmas “Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas tradīcija, atzīmējot skolas 140.gadus.”. Metodiskās tēmas ietvaros pedagogi izstrādāja un adaptēja metodiskos materiālus skaņu izrunas automatizēšanai, dzirdes uztveres attīstīšanai un lasītprasmes  nostiprināšanai, iekļaujot metodisko tēmu.

Metodiskos materiālus pedagogi iesniedza MK vadītājai.

Metodiskie materiāli

Ina Kursīte

Valodas spēles izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem:

„Latvijas gadalaiki”;

„Mana Latvija”.

Valodas spēles pieejamas individuālā darba kabinetā(I.Kursīte).

Līga Miķelsone

Valodas spēle izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem “ Pazīsti skolu”.

Valodas spēle pieejama dzirdes uztveres attīstīšanas kabinetā.

Gaida Stankeviča

Darba lapas valodas un dzirdes uztveres attīstīšanai izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem “Latvija”.

Darba lapas   pieejamas dzirdes uztveres attīstīšanas kabinetā.

Zinaida Rumbeniece

Valodas spēle valodas un dzirdes uztveres attīstīšanai izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem “Latvijas pilsētu ģerboņi”.

Metodiskais materiāls pieejams 3. klasē.

Sintija Lapsa

Darba lapa valodas un dzirdes uztveres attīstīšanai izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem.

Darba lapa pieejama dzirdes uztveres kabinetā.

Daina Vadone

Valodas spēle valodas un dzirdes uztveres attīstīšanai ar dzirdes traucējumiem “Latvija”.

Valodas spēle pieejama 1.-1. klasē.

Indra Juste

Teksti valodas attīšanai izglītojamajiem ar valodas un garīgās attīstības traucējumiem.

Metodiskais materiāls pieejams dzirdes uztveres attīstīšanas kabinetā.

V.Ragēvičiusa izstrādāja mācību programmu individuālā darba dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā izglītojamajiem ar dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem 1.-1.kl.-9.kl.

I.Želve, M.Paegle, T.Lūkina veica korekcijas mācību programmā  individuālā darba dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā izglītojamajiem ar dzirdes  traucējumiem 5.kl.-9.kl.

L.Grāpēna, L.Lāce, D.Sprince, S.Gubina, A.Stikāne, I.Duģele, Z.Banga, L.Ābele izstrādāja mācību priekšmetu programmas.

Korekcijas un rehabilitācijas MK vadītāja V.Ragēvičiusa

 

 


 

 

Korekcijas nodarbību nedēļa

Programma

Pirmdiena – 7.03.

Plkst.8.00 runas rosme. 1.-1.kl.-4.kl.

Plkst. 10.30 nodarbība “Runā! Dejo!” 3.kl.,4.kl.

Plkst.14.15 nodarbība “Lasi! Runā!” 1.-1.kl. - 4. kl.

Otrdiena – 8.03.

Plkst.8.00 runas rosme. 1.-1.kl.-4.kl.

Plkst. 8.50 valodas spēle 1./2.d kl., 3./4.d kl.

Plkst.10.30  nodarbība “Runā! Dejo!” 1.-1.kl.

Plkst. 13.15 valodas spēle 5./6. d kl.

Plkst. 15.30 Valmieras Valsts ģimnāzijas audzēkņu koncerts

Trešdiena – 9.03.

Plkst.8.00 runas rosme. 1.-1.kl.-4.kl.

Plkst.10.30 nodarbība “Runā! Dejo!” 1.-1.kl.

Ceturtdiena – 10.03.

Plkst.8.00 runas rosme. 1.-1.kl.-4.kl.

Plkst.10.00 Ritma deju koncerts 1.-1.kl.-9.kl.

7.03.-10.03.

Valodas spēles 1.-1.kl. - 9.kl. (individuālā darba dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā pedagogi)

No 7.marta līdz 10.martam skolā notika Korekcijas nodarbību nedēļa.

Sākumskolas skolēniem mācību stundas sākās ar runas rosmi. Runas rosmē skolēni runā nostiprināja pareizu skaņu izrunu.

Katru dienu, kādā no individuālā darba nodarbībām dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā  un logopēdijas nodarbībām skolēni kopā ar pedagogu izspēlēja dažādas valodas spēles.

Pirmdien, 1.-1.kl.-4.kl, 1./4.c kl. skolēni piedalījās nodarbībās ”Lasi!Runā!”. Nodarbībās skolēni no burtiem lika attēlos redzamos vārdus, meklēja pazudušos burtus vārdos un veidoja teikumus par sižeta attēlu, kā arī nostiprināja zināšanas par dzirdes aparātu un tā lietošanu.

Muzikālās ritmikas skolotāja L.Grāpēna aktīvi iesaistīja skolēnus skaitāmpantu runāšanā, kuru pavadīja kustības.

Otrdien, 8. martā  skolā koncertu sniedza Valmieras Valsts ģimnāzijas audzēkņi. Skolēniem bija iespēja klausīties  pūšamo, sitamo, stīgu mūzikas instrumentu skanējumu un meiteņu acapellas dziedājumu(acapella- dziedāšana bez pavadījuma).

Ceturtdien, 9.martā skolas zālē notika ritma deju koncerts. Koncertā dejoja skolēni no

1.-1.kl.- 7.kl. Deju soļus skolēni apgūst skolotājas A.Stikānes vadībā ritma deju nodarbībās. Atsevišķas dejas skolēni iestudēja patstāvīgi.

Paldies Korekcijas un rehabilitācijas MK pedagogiem, sākumskolas internāta skolotājiem, A.Reinertei!

Korekcijas un rehabilitācijas MK vadītāja V.Ragēvičiusa

 


 

Korekcijas un rehabilitācijas nodarbību metodiskās komisijas sastāvs 2015./2016. mācību gadā

Vineta Ragevičiusa- metodiskās komisijas vadītāja

Ieva Želve

Ina Kursīte

Līga Miķelsone

Tatjana Lūkina

Uldze Strazdiņa

Līga Grāpēna

Indra Juste

Dace Sprince

Antra Rozenberga

Daina Vadone

Gaida Stankeviča

Sintija Lapsa

Zinaida Rumbeniece

Sniedze Gubina

Ineta Duģele

Zoja Banga

Arta Stikāne

Ina Bankava

Maiga Paegle

Līga Lāce

Lija Ābele


  

Atskaite par Korekcijas un rehabilitācijas metodiskās komisijas izstrādāto tēmu “Organizēt izglītojamā pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, attīstot valodas kompetenci” 2014./2015. m.g. šeit.
Korekcijas nodarbību nedēļa

No 9.03. līdz 13.03. mūsu skolā notika Korekcijas nodarbību nedēļa, kuras laikā skolēni piedalījās dažādos pasākumos.

Otrdien, 9. martā 1. –1. kl. – 4. kl. notika nodarbība ”Klausies! Runā! Dejo!”. Nodarbību vadīja skolotājas L. Grāpēna, A. Rozenberga un V. Ragēvičiusa. Fonētiskās ritmikas skolotāja A. Rozenberga mācīja skolēniem izrunāt klusi, skaļi dažādas skaņas un iesaistīja stafetēs. Muzikālās ritmikas skolotājas L. Grāpēnas vadībā skolēni aktīvi darbojās valodu rotaļās.


Dzirdes kabineta skolotāja V. Ragēvičiusa mācīja skolēniem saklausīt dažādu mūzikas instrumentu skanējumu. Nodarbībā skolēni spēlēja mūzikas instrumentus.

Trešdien, 11. martā 1./3. d kl., 4./5. d kl., 1./4. c kl., 3./5. f klases skolēni devās ekskursijā uz Valmieras Mūzikas skolu. Valmieras Mūzikas skolā skolēni iepazina dažādu mūzikas instrumentu skanējumu un klausījās audzēkņu muzicēšanu.

1.–1. kl. – 4. kl. skolēni darbojās nodarbībā ”Es dzirdu! Es runāju!”. Nodarbībā skolēni no burtiem lika mūzikas instrumentu nosaukumus, no zilbēm lika vārdus, bet no vārdiem veidoja teikumus. Skolēni iepazinās ar citu klašu skolēnu dzirdes burtnīcām un skaņu nodarbību mājas darbiem. Pārsteiguma dāvaniņas par kārtīgākajām dzirdes burtnīcām un interesantākajiem skaņu nodarbību mājas darbiem saņēma 1.–2. kl. un 2. kl. skolēni.


5. kl. –12. kl. skolēni komandās aktīvi darbojās Valodas spēlē “Vārdu kaujas”.


Ceturtdien, 12. martā skolas zālē notika ritma deju koncerts. Koncertā dejoja skolēni no 1.–1. kl. –12. kl. Koncerts skolā notika pirmo reizi un skatīji to vērtēja atsaucīgi.


No 9. 03. līdz 13. 03. logopēdijas, individuālā darba dzirdes uztveres attīstīšanas un izrunas veidošanas nodarbībās skolēni mācījās saklausīt, uztvert un ilustrēt dzirdēto valodas materiālu.

1.–1. kl., 2. kl., 3. kl., 4. kl., 5. kl., 6. kl., 8.a kl., 8.b kl., 9. kl. klausījās tekstu un pēc tam to ilustrēja.

1.–2. kl. skolēni darbojās pie interaktīvās tāfeles. 7. kl skolēni veica dažādus klausīšanās prasmju uzdevumus.


Paldies Korekcijas un rehabilitācijas MK pedagogiem!

Paldies 1.–1. kl. – 4. kl. internāta skolotājiem!

Korekcijas un rehabilitācijas MK vadītāja V. Ragēvičiusa

 

 


 

Korekcijas un rehabilitācijas nodarbību metodiskās komisijas sastāvs 2014./2015. mācību gadā

Vineta Ragevičiusa- metodiskās komisijas vadītāja

Ieva Želve

Ina Kursīte

Līga Miķelsone

Tatjana Lūkina

Uldze Strazdiņa

Līga Grāpēna

Anita Reinerte

Arta Stikāne

Antra Rozenberga

Daina Vadone

Gaida Stankeviča

Sintija Lapsa

Zinaida Rumbeniece

Sniedze Gubina

Ineta Duģele

Zoja Banga

Ina Bankava

Maiga Paegle

Līga Lāce

Dace Lediņa

Marita Tama

Līga Vaite 

 

Korekcijas nodarbību nedēļa

No 10.marta līdz 14.martam skolā notika Korekcijas nodarbību nedēļa.

Katru dienu, kādā no individuālā darba dzirdes uztveres atttīstīšanā un izrunas veidošanā 1.kl.-9.kl. skolēni ilustrēja tekstu.

Otrdien, 11.martā 1.-1.kl.-4.kl.skolēni aktīvi darbojās nodarbībā “Klausies!Runā!” un “Ejam rotaļās!”. Nodarbībā skolēni uzmanīgi klausījās   mūzikas instrumentu skanējumu, ar kustībām atdarināja skanējuma ritmu. Fonētiskās ritmikas skolotājas A.Rozenbergas vadībā skolēni veica runas skaļuma vingrinājumus. Skolotāja L.Grāpēna aktīvi iesaistīja skolēnus valodu rotaļās.


Trešdien, 12. martā 1.-1.kl.-4.kl. skolēni devās ekskursijā uz jauno  Valmieras Mūzikas skolu.


Mūzikas skolā skolēni apskatīja gaišās un plašās nodarbību telpas, kā arī klausījās dažādu mūzikas instrumentu skanējumu.


Piektdien, 14. martā  skolā koncertu sniedza Valmieras mūzikas skolas audzēkņi. Skolēniem bija iespēja klausīties dažādus pūšamos un stīgu mūzikas instrumentus.


26. martā notika sporta deju konkurss. Konkursā piedalījās 5.kl.-9.kl. Skolēni. 1.vietu dalīja divi pāri: M.Zēmele, H.Bērziņš un A.Hildebrants, A.R. Dičpētere. 2 vietā E.Pudža un I.Matutis, bet 3.vietā E.Geiduka un R.Liepiņš.

Paldies skolēniem par piedalīšanos konkursā!

Paldies Korekcijas un rehabilitācijas MK pedagogiem!

Korekcijas un rehabilitācijas MK vadītāja V. Ragēvičiuisa.

 

 


 

Korekcijas un rehabilitācijas nodarbību metodiskās komisijas sastāvs 2013./2014. mācību gadā

Vineta Ragevičiusa- metodiskās komisijas vadītāja

Ieva Želve

Ina Kursīte

Līga Miķelsone

Tatjana Lūkina

Uldze Strazdiņa

Līga Grāpēna

Anita Reinerte

Jolanta Straume

Antra Rozenberga

Daina Vadone

Gaida Stankeviča

Sintija Lapsa

Zinaida Rumbeniece

Sniedze Gubina

Ineta Duģele

Zoja Banga

Ina Bankava

Maiga Paegle

Līga Lāce

Dace Lediņa

Marita Tama

Lija Ābele

 


 

Skolas korekcijas un rehabilitācijas nodarbību metodiskās komisijas skolotāji, kuri ikdienā papildina skolēnu radošo pasauli, mācot mūziku, deju, dziesmu, pašpilnveidei 23. janvārī apmeklēja ceļojošo izstādi „Kas ir mūzika?”.

Uz Cēsīm interaktīvā izstāde atceļojusi no Igaunijas zinātnes centra „AHHAA”. Izstādi izstrādājuši un izgatavojuši speciālisti no Skandināvijas lielākā zinātnes centra „Heureka” Somijā.

Mūzikas izstāde sastāv no 16 interaktīviem eksponātiem un apmeklētājiem ir iespēja:

•) radīt skaņas un mūziku, izmantojot dažādus instrumentus un metodes

•) uzzināt par skaņas fizikālajām īpašībām

•) uzzināt par mūzikas ietekmi uz indivīdu un sabiedrību

•) radīt mūziku, pat ja tu “nezini, kā…”

•) paraudzīties uz mūziku no jauna skatu punkta

•) izmēģināt dažādu akustisko telpu.

Izstādes apmeklējums bija jauka iespēja radoši darboties gan patstāvīgi, gan kopā ar kolēģiem. Tā ļāva ieraudzīt mūziku citā redzes lokā, kā to saskatām ikdienā. Mūzikas izstādē skaņas neredzamais un fiziskais fenomens kļuva saskatāms un taustāms.

Šīs izstādes apmeklējums kļūs kā aizraujošs piedzīvojums ikvienam!

Pēc izstādes „Kas ir mūzika?” apmeklējuma "ZINOO" centra darbinieks iepazīstināja ar citām izglītojošām un izklaides iespējām šajā centrā, rosinot dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.


Paldies par šīs izstādes apmeklējuma organizēšanu korekcijas un rehabilitācijas nodarbību metodiskās komisijas vadītājai V. Ragevičiusai.

Saite par izstādi interneta vietnē:

http://www.youtube.com/watch?v=78MkCKDgyek

Skolotāja Līga Grāpēna

 

 


 

Korekcijas un rehabilitācijas nodarbību metodiskās komisijas sastāvs 2012./2013. mācību gadā

Vineta Ragevičiusa- metodiskās komisijas vadītāja

Ieva Želve

Ina Kursīte

Līga Miķelsone

Tatjana Lūkina

Uldze Strazdiņa

Līga Grāpēna

Anita Reinerte

Jolanta Straume

Antra Rozenberga

Daina Vadone

Gaida Stankeviča

Sintija Lapsa

Zinaida Rumbeniece

Sniedze Gubina

Ineta Duģele

Zoja Banga

Asja Tauriņa

Gunta Petraško

Ina Bankava

Maiga Paegle

Elīna Jefremova


  

Skolas metodiskās tēmas ietvaros 22. novembrī Korekcijas un reabilitācijas metodiskajā komisijā viesojās Valmieras pilsētas logopēdu apvienības vadītāja Ilona Salna un PII "Sprīdītis" logopēde Gaida Bērziņa.

Gaida Bērziņa dalījās pieredzē, kā veic bērnu vērtēšanu pirmsskolas grupās.

Ilona Salna stāstīja, kā rosina skolēnus vērtē savu darbu individuālajās nodarbībās.

Korekcijas un reabilitācijas metodiskās komisijas vadītāja V. Ragēvičiusa


Korekcijas un rehabilitācijas nodarbību metodiskās komisijas sastāvs 2011./2012. mācību gadā

Ieva Želve

Ina Kursīte

Līga Miķelsone

Tatjana Lūkina

Uldze Strazdiņa

Līga Grāpēna

Anita Reinerte

Jolanta Straume

Antra Rozenberga

Daina Vadone

Gaida Stankeviča

Sintija Lapsa

Zinaida Rumbeniece

Sniedze Gubina

Ita Zalte

Ineta Duģele

Valda Rulle

Zoja Banga

Asja Tauriņa

Gunta Petraško

Ina Bankava

Maiga Paegle

Elīna Jefremova

 


 

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolas - attīstības centra speciālās korekcijas un rehabilitācijas metodiskās komisijas mērķis ir izglītojamo maksimāla dzirdes traucējuma korekcijas un fonētiski skaidras, saprotamas valodas veidošana, nodrošinot iekļaušanos vienotā speciālā apmācības procesā.


Korekcijas un rehabilitācijas nodarbību metodiskā komisijas sastāvs 2010./2011. mācību gadā

Vineta Ragēvičiusa (metodiskās komisijas vadītāja)

Ieva Želve

Ina Kursīte

Līga Miķelsone

Tatjana Lūkina

Uldze Strazdiņa

Līga Grāpēna

Anita Reinerte

Sanita Ceriņa

Jolanta Straume

Antra Rozenberga

Daina Vadone

Gaida Stankeviča

Sintija Lapsa

Zinaida Rumbeniece

Sniedze Gubina

Ita Zalte

Ineta Duģele

Valda Rulle

Zoja Banga

Asja Tauriņa

Gunta Petraško

Ina Bankava

Maiga Paegle

Līga Lāce

Elīna Jefremova


Korekcijas un rehabilitācijas metodiskās komisijas dalība pedagogu radošo darbu skatē 2010./2011. mācību gadā


Radošo darbu skatē piedalījās Līga Grāpēna, Līga Miķelsone, Vineta Ragēvičiusa, Ieva Želve.


Komisijas prezentētie metodiskie materiāli pedagogu radošo darbu skatē 2010./2011. mācību gadā

1. "Lietvārdu locīšanas tabulas" - didaktisks materiāls 2. - 4. klases skolēniem individuālā darba stundām. Materiālu sagatavoja Ieva Želve.

2. "Jautā un zīmē!" - didaktisks materiāls 2. - 4. klasei vārdu krājuma bagātināšanai. Materiālu sagatavoja Ieva Želve.

3. "Loto skaņu ķ, ģ, č, dž izrunas nostiprināšanai un diferencēšanai" - didaktisks materiāls sākumskolas skolēniem izrunas nostiprināšanai un diferencēšanai. Materiālu sagatavoja Ieva Želve.

4. Didaktiski materiāli š, ž, č, dž izrunas nostiprināšanai un diferencēšanai. Materiālu sagatavoja Ieva Želve.

5. Metodisks materiāls darbam muzikālās ritmikas nodarbībās - ritma apguvei, dzirdes uztveres attīstīšanai. Materiālu sagatavoja Līga Grāpēna.

6. "Runā pareizi..!" - metodisks materiāls 1. - 4. klašu izglītojamiem skaņu automatizēšanai zilbēs, vārdos, teikumos. Materiālu sagatavoja Vineta Ragēvičiusa.

7. Loto "Kam pieder?" - didaktisks materiāls sākumskolas klasēm skaņu izrunas nostiprināšanai. Materiālu sagatavoja Ieva Želve.

8. Metodisks materiāls pirmsskolas un sākumskolas audzēkņu domāšanas un valodas attīstībai.

Materiāls sastāv no 11 vienībām - stāstījuma veidošana, apģērba krāsas, krāsas, ģeometriskas figūras, matemātika, saskaitīšana un atņemšana, atmiņa, uzmanība, spēle domāšanai un uzmanībai, spēle matemātikai. Materiālu sagatavoja Līga Miķelsone.

Pasākumi

Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu iepazīšanās ar dzirdes rehabilitācijas un korekcijas darbu skolā.

Sporta deju konkurss