Bērnudārzs

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

 


 

Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra izstrādātie pirmsskolas izglītības grupas iekšējās kārtības noteikumi šeit.

Līgums par bērnu aprūpi pirmsskolas izglītības iestādē: lejuplādēt šeit 

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra pirmsskolas izglītības grupa


 

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra pirmsskolas izglītības grupa darbojas no 1994.gada.

Šajā mācību gadā darbojas divas pirmsskolas grupas – 3 - 4 gadu veciem bērniem un 5 – 7 gadu veciem bērniem.

Pirmsskolas grupas apmeklē 14 bērni.

Pirmsskolas grupas ir diennakts grupas un strādā 5 dienas nedēļā.

Pirmsskolas grupas īsteno licencētu speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem, kods 01015211.

 

Pirmsskolas grupu darbības pamatmērķis ir nodrošināt bērnam ar dzirdes traucējumu speciālās pirmsskolas izglītības ieguves iespējas, atbilstoši viņa spējām, dzirdes, valodas un veselības stāvoklim.


Attīstības plāna galvenās prioritātes, pie kurām strādā grupu skolotāji, ir :

  • bērna vārdu krājuma bagātināšana, gramatiski pareizas runas veidošana saistībā ar visu izziņas procesu aktivizēšanu kopumā;

  • bērnu fizisko spēju attīstīšana un kustību apguve;

  • pedagogu tālākizglītības līmeņa paaugstināšana;

  • pilnvērtīgas bērnu attīstošās vides radīšana;

  • sadarbības ar ģimeni nodrošināšana.Grupu pedagogi strādā režīmā, kas nodrošina grupu, apakšgrupu un individuālo darbu ar bērniem, tādējādi sekmējot katra bērna attīstību atbilstoši viņa spējām un vajadzībām.

Pirmsskolas grupās ir izveidojušās savas tradīcijas – vārda un dzimšanas dienas svinības, pārgājieni, ekskursijas, Ziemassvētku eglītes pušķošana mežā, piedalīšanās skolas rīkotajos pasākumos kopā ar skolas vecuma skolēniem.

Lielākā daļa pirmsskolas grupu bērni mācības turpina Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā. Apmeklējot pirmsskolas grupu, bērni jau ir iepazinušies ar skolas pedagogiem, personālu, skolēniem un telpām. Tas atvieglo bēniem mācību uzsākšanu skolas 1. klasē.

Bērnudārzs iekārtojies jaunās gaišās, darbam piemērotās telpās.