5.-12. klašu internāta skolotāju metodiskā komisija

 • PDF
 • Drukāt
 • E-pasts

 

5. - 12. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2017./2018. mācību gadā

Baiba Šenberga - metodikās komisijas vadītāja

Gunta Bulmeistare

Gunda Prauliņa

Ineta Melbārde

Indra Vītola

Kristiāna Stukāne

Dace Lediņa

Pārsla Bebre

Dace Lediņa

Lolita Āboliņa

Ruta Ulme

Viktorija Kelmere

 


 

5. - 12. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2016./2017. mācību gadā

5. klase – Baiba Šēnberga ( met.kom.vad.), Gunda Prauliņa

6. klase – Ineta Melbārde

7. klase – Indra Vītola

8. klase–  Sandra Skabe, Dace Lediņa

9.a klase – Pārsla Bebre

10. klase – Gunta Bulmeistare

11. klase – Indra Juste

12. klase – Gunta Bulmeistare

5./6.c klase – Ruta Ulme, Lolita Āboliņa, Dace Zariņa

5./7.d klase – Viktorija Kelmere

6./8.d klase – Viktorija Kelmere

 

 


 

5. - 11. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2015./2016. mācību gadā

5. klase – Ineta Niezere

6. klase – Indra Vītola

7. klase – Sandra Skabe, Dace Lediņa

8. klase–  Pārsla Bebre

9.a klase – Ruta Ulme, Ruta Paegle

9.b klase – Baiba Šēnberga (metodiskās komisija svadītāja)

10. klase – Indra Vītola

11. klase – Gunta Bulmeistare

5./6.c klase – Zaiga Gredzena, Viesturs Priedītis

5./6.d klase – Viktorija Kelmere

Valda Rulle, Lolita Āboliņa

 


 

 

5. - 12. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2014./2015. mācību gadā

Zaiga Gredzena – metodiskās komisijas vadītāja

Indra Vītola – 5. klase

Sandra Skabe – 6. klase

Dace Lediņa – 6. klase

Pārsla Bebre – 7. klase

Ruta Ulme – 8.a klase

Ruta Paegle – 8.a klase

Baiba Šēnberga – 8.b klase

Gunda Prauliņa – 9. klase

Zaiga Gredzena – 9. klase

Antra Rozenberga – 9. klase

Viesturs Priedītis – 5/9 c klase

Lolita Āboliņa – 5/9 c klase

Gunta Bulmeistare – 10. klase

Indra Juste – 12. klase

Valda Rulle – 5.-12. klases

Maiga Paegle – 5-12 klases


  

5. - 12. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2013./2014. mācību gadā

Zaiga Gredzena - metodiskās komisijas vadītāja

Gunda Prauliņā

Lolita Āboliņa

Baiba Šēnberga

Rura Paegle

Ilze Ābeltiņa

Anita Reinarte

Viesturs Priedītis

Indra Juste

Sandra Skabe

Ruta Ulme

Valda Rulle

Gunta Bulmeistare

Dace Sprice

Gunta Petraško

5. – 12. KLAŠU INTERNĀTA SKOLOTĀJU

Metodiskās komisijas sastāvs

2012./2013. m.g.

1. Zaiga Gredzena – metodiskās komisijas vadītāja, 7. klases internāta skolotāja

2. Ilze Ābeltiņa – 5. klases internāta skolotāja

3. Ruta Ulme –  6.a klases internāta skolotāja

4. Ruta Paegle –  ķīmijas un mājturības skolotāja, internāta skolotāja

5. Baiba Šēnberga –  6.b klases internāta skolotāja

6. Dace Lediņa –  latviešu valodas skolotāja 10. – 12.klasei, ētikas skolotāja, 7. klases internāta skolotāja

7. Ilona Bergholde –  matemātikas skolotāja, 7.klases internāta skolotāja

8. Gunta Bulmeistare –  8.a klases internāta skolotāja

9. Dace Sprince –  8.b klases internāta skolotāja

10. Viesturs Priedītis –  7. klases internāta skolotājs, metālapstrādes skolotājs

11. Līga Grāpēna –  7. klases internāta skolotāja. Ritmikas skolotāja 1.– 4. klasē

12. Maiga Paegle –  latviešu valodas skolotāja, internāta skolotāja

13. Indra Juste –  10. klases internāta skolotāja

14. Valda Rulle –  11. klases internāta skolotāja

15. Sandra Skabe –  12. klases internāta skolotāja

16. Anita Reinarte –  mūzikas skolotāja 10.– 12. klasei, bibliotekāre, internāta skolotāja

17. Lolita Āboliņa –  5./9.c klases speciālo klašu skolotāja, 5./9.c klases internāta skolotāja
5. - 10. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2011./2012. mācību gadā

Zaiga Gredzena - metodiskās komisijas vadītāja

Gunda Prauliņa

Dace Lediņa

Lolita Āboliņa

Baiba Šēnberga

Ruta Paegle

Ilze Ābeltiņa

Anita Reinerte

Viesturs Priedītis

Līga Grāpēna

Indra Juste

Ilona Berkolde

Sandra Skabe

Ruta Ulme

Valda Rulle

Gaļina Čiževska

Ita Zalte

Gunta Petraško

 


 

5. - 10. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2010./2011. mācību gadā

Zaiga Gredzena (komisijas vadītāja) - 5. klases internāta skolotāja

Dace Lediņa - 6.a klases internāta skolotāja

Gunda Prauliņa - 5. klases internāta skolotāja

Viesturs Priedītis - 7. klases internāta skolotājs

Anita Reinarte - 6.b klases internāta skolotāja

Dace Melbārde - 6.a kl.internāta skolotāja

Sandra Skabe - 10. klases internāta skolotāja

Ilva Lore - 9. klases internāta skolotāja

Indra Juste - 8. klases internāta skolotāja

Līga Grāpēna - 7. klases internāta skolotāja

Maiga Paegle - 7. klases internāta skolotāja

Evita Garsele - Internāta skolotāja

Ita Zalte - Internāta skolotāja

Lolita Āboliņa - 7./9.c klases internāta skolotāja

Dace Zariņa - 7./9 c klases internāta skolotāja

Valda Rulle - 9.c klases internāta skolotāja

Ruta Ulme - 9.c klases internāta skolotāja

Gunta Petraško - Internāta skolotāja

Antra Rozenberga - Internāta skolotāja

Ineta Duģele - Internāta skolotāja


Prioritātes

 1. Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, stiprinot skolēnos patriotismu un radot iespējas to praktiski apliecināt ikdienā un svētkos.
 2. Rosināt skolēnus aktīvai un radošai darbībai savas skolas novada/pilsētas sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā
 3. Nodrošināt skolēniem iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, īstenojot interešu izglītības programmas un aktivitātes.
 4. Veicināt skolēnu izpratni un atbildību par saviem pienākumiem un tiesībām, sasniegumiem pašattīstībā un karjeras izaugsmē.
 5. Motivēt skolēnus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot tādu ētisko vērtību izkopšanu kā nesavtība, līdzjūtība un iecietība.

Uzdevumi

 1. Mācību un audzināšanas procesā, ārpusstundu laikā maksimāli veidot runas vidi, bagātināt skolēnu vārdu krājumu, attīstot leksiski pareizu valodu kā saziņas un domāšanas līdzekli.
 2. Izkopt skolēnu komunikatīvās prasmes, iedzīvināt skolas iekšējās kārtības noteikumus, veicināt skolēnu pašattītību un skolēnu atbildību par savu darbību.
 3. Nodrošināt tradīciju pārmantojamību, stiprinot skolēnos patriotismu par savu skolu, veicināt interesi par savas skolas vēsturi, bijušajiem darbiniekiem.

Darbs ar skolēniem

 • Atbalsta sistēmas izveide skolēnam:
  • Sociālais pedagogs
  • Psihologs
  • Medicīnas darbinieki
  • Klases audzinātāji
  • Internāta skolotāji
 • Mērķtiecīga skolēnu izpēte
 • Skolēnu izaugsmes dinamikas atspoguļošanas uzskaite
 • Sadarbība ar vecākiem, veicot skolēnu izpēti
 • Ētisko vērtību izkopšana skolēnos kā nesavtība, līdzjūtība un iecietība
 • Veicināt skolēnu motivāciju mācīties, lai pilnveidoti savas karjeras iespējas
 • Patriotisma audzināšana skolēnos
 • Audzināt interesi savas skolas vēstures izpētē
 • Audzināt cieņu un sapratni pret vecākās paaudzes skolotājiem
 • Palīdzība, atbalsta sniegšana klases skolēniem
 • Skolēnu saskarsmes veidošana
 • Skolēnu pienākumi un tiesības, skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošana
 • Skolēnu uzvedības problēmu risnināšana
 • Skolēnu pašcieņas respektēšana
 • Mikroklimats klasē, klases skolēnu saliedētība

5. - 10. klašu audzināšanas pasākumi 2010./2011. mācību gadā.

5. - 10. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas metodiskā darbība un pārraudzība 2010./ 2011. mācību gadā.