Attīstības centra aktualitātāšu arhīvs

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

PAR KONSULTATĪVO UN METODISKO DARBU  IZGLĪTOJAMO  AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM IEKĻAUŠANAI VISPĀRIZGLĪTOJOŠAJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

2015./2016. MĀCĪBU GADĀ

1. Bērnu ar dzirdes traucējumiem, kas mācās  vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, apzināšana un uzskaite.

Attīstības centra uzskaitē ir dažāda vecuma  123 audzēkņi: neorganizētie pirmsskolnieki, pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk PII) audzēkņi, skolēni.

2. Lekciju, semināru organizēšana vispārizglītojošo izglītības iestāžu administrācijai, pedagogiem,   atbalsta personālam,  pašvaldību un sociālajiem darbiniekiem, izglītojamo vecākiem un citiem  interesentiem.

Par iespējamo palīdzību bērnam ar dzirdes traucējumiem mācību procesā VVBIVS-AC un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz vietām noorganizēti 6 semināri - praktikumi , kuros piedalījās 72 pedagogi un 13 vecāki. Semināru dalībniekiem bija iespēja vērot praktisko darbu ar vājdzirdīgiem bērniem mūsu skolā un pirmsskolas izglītības grupā  videoierakstos, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Centra speciālisti   dalījušies pieredzē par darbu ar skolas pedagogu izstrādātajiem metodiskajiem  materiāliem 3 Valmieras pilsētas  un starpnovadu logopēdu metodiskās apvienības sanāksmēs.

3. Konsultāciju sniegšana bērnu ar dzirdes traucējumiem vecākiem un pedagogiem.

Izglītojamajiem vai viņu vecākiem 51,

tai skaitā telefonkonsultācijas un konsultācijas klātienē VVBIVS-AC un izglītības iestādēs uz vietām.

Laba sadarbība izveidojusies ar vairākām izglītības iestādēm dažādos valsts novados.  (Beverīnas novada Brenguļu sākumskolu, Valmieras sākumskolu, Valmieras Valsts ģimnāziju, Saldus PII “Cerībiņa” , Kuldīgas ģimnāziju u.c.). Sekojam līdzi audzēkņu izglītības turpinājumam nākošajā izglītības pakāpē, nodrošinot pēctecību un sagatavojot jaunos pedagogus darbam ar bērnu ar dzirdes traucējumiem ( Kuldīgas ģimnāzija, Valmieras Valsts ģimnāzija, Priekuļu tehnikums u.c.).

4. Individuālo nodarbību organizēšana Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā vispārizglītojošajās izglītības iestādēs  integrētiem bērniem un neorganizētiem pirmsskolniekiem ar dzirdes traucējumiem:

11 audzēkņi apmeklēja regulāras nodarbības attīstības centrā

5. Sabiedrības informēšana par bērnu un jauniešu ar dzirdes traucējumiem vajadzībām:

Informācija VVBIVS-AC un VISC mājas lapā.

Informatīvā bukleta  izplatīšana.visās organizētajās aktivitātēs.

6. Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu un bērnu vecāku iepazīstināšana ar pagājušajā  mācību gadā izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem un to izmantošanu bērnu ar dzirdes  traucējumiem valodas un dzirdes uztveres attīstīšanas darbā.

7. Centra speciālisti piedalījušies visos Valmieras  logopēdu metodiskās apvienības  un Latvijas Audiologopēdu asociācijas organizētajos  semināros.

Izglītības ministrijai iesniegtā atskaite apskatāma šeit.

Direktora vietniece metodiskajā darbā Daina Liepiņa


 


 

 

JELGAVAS 1. INTERNĀTPAMATSKOLAS PEDAGOGI VIESOJAS MŪSU SKOLĀ

11. maijā skolā viesojās Jelgavas  1. internātpamatskolas 6 pedagogi. Šajā skolā ir integrēts audzēknis ar dzirdes traucējumiem. Viesi interesējās par bērnu ar dzirdes traucējumiem apmācības metodēm, atbalsta pasākumiem un iespējamo palīdzību mācību vielas apguvē.

Vispirms skolotāji noklausījās lekciju “Atbalsta pasākumi bērniem ar dzirdes traucējumiem vispārizglītojošā iestādē”. Direktora vietniece Daina Liepiņa pastāstīja par dzirdes traucējumu izraisītām problēmām, bērnu ar dzirdes traucējumiem speciālajām vajadzībām, mācoties vispārizglītojošajā izglītības iestādē. Viesi vēroja mūsu skolas pedagogu vadīto stundu videoierakstus, pārrunāja darba metožu specifiku un iespēju pielietot tās savā skolā.

Viesi apmeklēja skolotāju Baibas Sedlovas, Sniedzes Gubinas, Maigas Paegles, Inas Kursītes, Līgas Grāpēnas un Viestura Priedīša vadītās stundas. Pedagogi dalījās pieredzē un atbildēja uz viesu jautājumiem par mācību materiāla vienkāršošanu, darba plānošanu, zināšanu un prasmju vērtēšanu. Mūsu skolotāji saņēma ļoti   atzinīgu vērtējumu par metožu daudzveidību, profesionālismu, dinamisku, interaktīvu darbu.

Pieņemšanā pie direktora viesi iepazinās ar skolas vēsturi , tagadni un attīstības plāniem. Noslēgumā direktors viesus iepazīstināja ar skolas, internāta un bērnudārza telpām.  Jelgavas pedagogi izteica gandarījumu par redzēto, par gūtajām atziņām un jauko tikšanos.

 


 

 

11., 12. aprīlī Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā notika 12 stundu seminārs – kursi ”Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskajā procesā ar bērniem , kuriem ir autiska spektra traucējumi (A)”. Seminārā piedalījās 44 dalībnieki – pedagogi, skolotāju palīgi, bērnu ar autiska spektra traucējumiem vecāki.  Speciālās  izglītības pedagoģe Ingera Lilja no Zviedrijas iepazīstināja ar izglītības sistēmu Zviedrijā, īpaši uzsverot iekļaujošās izglītības nozīmīgumu. Lektore dalījās savā bagātīgajā pieredzē darbā ar bērniem, kuriem ir autiska spektra traucējumi. Klausītājiem bija iespēja iepazīties ar daudzpusīgiem metodiskiem materiāliem un videofilmām par darbu ar šiem bērniem.

Visu klausītāju vārdā liels paldies lektorei Ingerai Liljai.

Īpašs paldies  Velku biedrībai, kuru pārstāvēja Liāna Velka, par doto iespēju iepazīt Zviedrijas pieredzi un semināra finansiālo nodrošinājumu.

Paldies Liānai Velkai par izcilo tulkojumu, seminārā radīto pozitīvo gaisotni un izturību divu dienu garumā!

 


 

2015. gada 7. martā Priekuļu tehnikumā D.Liepiņas lekciju “Dzirdes traucējumi, to sekas, korekcijas un izglītošanās iespējas” noklausījās 36 tehnikuma pedagogi. Tika pārrunāti iespējamie atbalsta pasākumi šādu audzēkņu izglītošanas procesā.

 


 

2016. gada 27. janvārī  VVBIVS-AC direktora vietniece metodiskajā darbā D.Liepiņa  Tukuma PII “Taurenītis” tikās ar šīs iestādes logopēdiem un pedagogiem. Šajā izglītības iestādē mācās divi bērni ar dzirdes traucējumiem. Tikšanās laikā tika  pārrunātas  darba metodes bērnu ar dzirdes traucējumiem valodas un dzirdes uztveres attīstīšanā, tika demonstrēti VVBIVS-AC  pedagogu vadīto stundu videoieraksti  un pārrunātas redzētās darba metodes.

Pasākumā piedalījās 12 pedagogi.

17. februārī  VVBIVS – AC pedagogi piedalījās Valmieras logopēdu metodiskās apvienības organizētajā seminārā “Skaņas R izrunas traucējumi un korekcija” Valmieras sākumskolā.

Skolotājas V. Ragevičiusa, I. Želve un L. Miķelsone dalījās pieredzē un prezentēja savā darbā izmantotos metodiskos materālus.

Attīstības centra metodiķe L. Miķelsone informēja par skolas mājas lapā pieejamiem mūsu pedagogu izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem.

Logopēdi atzinīgi novērtēja mūsu skolas pedagogu radošo darbību.. Īpaši atzinīgi tika novērtēts Z. Rumbenieces darbs “Lauku sēta” Valsts izglītības aģentūras projekta Izglītības inovācijām ietvaros un skolas pedagogu grupas kopdarbs ar Rēzeknes augstskolu – materiālu bērnu ar kohleāro implantu izglītošanai.

Attīstības centra speciālistes

 


 

 

Tikšanās ar vispārējās izglītības iestādēs iekļauto bērnu vecākiem Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijā

2015.  gada 28. novembrī ar vecākiem tikās Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra metodiķe Uldze Strazdiņa. Vecāki tika iepazīstināti ar VVBIVS attīstības centra uzdevumiem un darbību, par iespējām attīstības centrā saņemt metodisku un konsultatīvu palīdzību, par iespējām bērniem apmeklēt individuālas nodarbības pie surdopedagoga.

Vecāki dalījās pieredzē par bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanu vispārējā izglītības iestādē, par iekļaujošās izglītības plusiem un mīnusiem, par  asistentu un regulāru logopēdijas nodarbību nepieciešamību. Sarunās tika secināts, ka mācību apguvei vispārizglītojošajās skolās nepieciešams  liels ģimenes atbalsts un pedagogu sapratne.

Aktīvi diskusijā iesaistījās vājdzirdīgā Māra Ruva, kura beigusi vispārizglītojošo skolu, runā, ikdienā uzturas dzirdīgo cilvēku sabiedrībā, zīmju valodu vispār neprot

Vecāki tika aicināti droši meklēt atbalstu un palīdzību VVBIVS attīstības centrā.


 


 

Projekta “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros sadarbībā ar Rēzeknes augstskolu Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra  pedagogu izstrādātie metodiskie materiāli internetā  pieejami šeit (https://talakizglitiba.visc.gov.lv/spec/login/index.php)

VISC SPEC - pieslēgties šajā vietnē

1) pieslēgties kā viesim

2) kursu  kategorijas – metodiskie materiāli

3) 6. sadaļa - Metodiskie materiāli pedagogiem darbam ar bērniem , kuriem ir kohleārais  implants

 


 

PAR KONSULTATĪVO UN METODISKO DARBU IZGLĪTOJAMO AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM IEKĻAUŠANAI VISPĀRIZGLĪTOJOŠAJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

2014./2015. MĀCĪBU GADĀ

1. Attīstības centra uzskaitē ir dažāda vecuma 135 audzēkņi: neorganizētie pirmsskolnieki, pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk PII) audzēkņi, skolēni.

2. Par iespējamo palīdzību bērnam ar dzirdes traucējumiem mācību procesā VVBIVS-AC un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz vietām noorganizēti 14 semināri - praktikumi , kuros piedalījās 141 pedagogi un 7 vecāki. Semināru dalībniekiem bija iespēja vērot praktisko darbu ar vājdzirdīgiem bērniem mūsu skolā un pirmsskolas izglītības grupā videoierakstos, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

3. Centra speciālisti dalījušies pieredzē par datorprogrammas Widgit Symwriter izmantošanu, par darbu ar skolas pedagogu izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem darbam ar bērniem ar dzirdes traucējumiem Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskās apvienības sanāksmē.

4. Sniegtas konsultācijas bērnu ar dzirdes traucējumiem vecākiem un pedagogiem.

·) VVBIVS – AC telpās - 12

·) Citās izglītības iestādēs - 98

·) Telefoniski, elektroniski - 67

Laba sadarbība izveidojusies ar vairākām izglītības iestādēm dažādos valsts novados. (Beverīnas novada Brenguļu sākumskola, Smiltenes PII “Pīlādzītis”, Rīgas sākumskola “Valodiņa” u.c). Sekojam līdzi audzēkņu izglītības turpinājumam nākošajā izglītības pakāpē, nodrošinot pēctecību un sagatavojot jaunos pedagogus darbam ar bērnu ar dzirdes traucējumiem ( Kuldīgas ģimnāzija, Rīgas dizaina un mākslas vidusskola u.c.) Neskatoties uz vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu ieguldīto papildus darbu, atbalsta pasākumiem un VVBIVS-AC speciālistu metodiski konsultatīvo atbalstu ne visi izglītojamie ir iekļaujami. Pēc pārrunām ar vecākiem par bērna spējām piemērotāko iestādi izglītības apguvei 10 izglītojamie uzsāka mācības VVBIVS-AC .

5. 12 audzēkņi apmeklēja regulāras nodarbības attīstības centrā

6. Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi un bērnu vecāki tika iepazīstināti ar projekta “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem un to izmantošanu bērnu ar dzirdes traucējumiem valodas un dzirdes uztveres attīstīšanas darbā.

 


 

Atbalsts iekļaušanai

No 1998. gada skola darbojas arī kā attīstības centrs (turpmāk - AC). Tā uzdevumi ir sniegt konsultatīvi metodisku atbalstu vispārizglītojošajās izglītības iestādēs iekļautajiem bērniem ar dzirdes traucējumiem.

  • Sniedzam metodisku un konsultatīvu palīdzību to izglītības iestāžu, kur mācās bērni ar dzirdes traucējumiem, pedagogiem gan uz vietām izglītības iestādēs, gan AC par dzirdes traucējuma izraisītām problēmām bērna attīstībā un iespējamo palīdzību izglītošanās procesā.
  • Konsultējam AC un uz vietām izglītības iestādēs iekļautos bērnus ar dzirdes traucējumiem un viņu vecākus.
  • Organizējam citās izglītības iestādēs iekļautajiem bērniem ar dzirdes traucējumiem individuālas nodarbības 1 – 2 reizes nedēļā AC.
  • Organizējam lekcijas un seminārus par iepriekš minētajiem jautājumiem, piedāvājam pedagogiem un vecākiem iespēju iepazīties ar dzirdes traucējuma rehabilitācijas darbu mūsu skolā.