Tehnoloģiju un zinātņu pamatu metodiskā komisija

 • PDF
 • Drukāt
 • E-pasts


Tehnoloģiju un zinātņu metodiskās komisijas sastāvs 2017./2018. mācību gadā

Baiba Sedlova - metodiskās komisijas vadītāja

Ilona Berkolde

Gunda Prauliņa

Rudīte Ortlova

Ruta Paegle

Gunita Bajāre


  

 

Tehnoloģiju un zinātņu metodiskās komisijas sastāvs 2016./2017. mācību gadā

Baiba Sedlova - metodiskās komisijas vadītāja

Ruta Paegle

Ilona Berkolde

Gunda Prauliņa

Andris Tauriņš

Rudīte Ortlova

Sanita Novožilova

 

 


 

Tehnoloģiju un zinātņu metodiskās komisijas sastāvs 2015./2016. mācību gadā

Baiba Sedlova - metodiskās komisijas vadītāja

Ruta Paegle

Ilona Berkolde

Gunda Prauliņa

Andris Tauriņš

Rudīte Ortlova

Sanita Novožilova

 


 

 

Tehnoloģiju un zinātņu metodiskās komisijas sastāvs 2014./2015. mācību gadā

Baiba Sedlova - metodiskās komisijas vadītāja

Ruta Paegle

Ilona Berkolde

Gunda Prauliņa

Andris Tauriņš

Rudīte Ortlova

Sanita Novožilova


  

Tehnoloģiju un zinātņu metodiskās komisijas sastāvs 2013./2014. mācību gadā

Baiba Sedlova - metodiskās komisijas vadītāja

Ruta Paegle

Ilona Berkolde

Gunda Prauliņa

Andris Tauriņš

Rudīte Ortlova

Sanita Novožilova

 

 


 

Tehnoloģiju un zinātņu metodiskās komisijas sastāvs 2012./2013. mācību gadā

Baiba Sedlova - metodiskās komisijas vadītāja

Ruta Paegle

Ilona Berkolde

Gunda Prauliņa

Andris Tauriņš

Rudīte Ortlova

Sanita Novožilova

Asja Tauriņa

 


 

 

Tehnoloģiju un zinātņu metodiskās komisijas sastāvs 2011./2012. mācību gadā

Baiba Sedlova - metodiskās komisijas vadītāja

Ruta Paegle

Ilona Berkolde

Gunda Prauliņa

Andris Tauriņš

Rudīte Ortlova

Sanita Novožilova

Asja Tauriņa 

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu metodiskās komisijas sastāvs 2010./2011. mācību gadā

Baiba Sedlova (komisijas vadītāja) - ģeogrāfijas, bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Ruta Paegle - ķīmijas skolotāja

Gunda Prauliņa - matemātikas, fizikas skolotāja

Ilona Berkolde - matemātikas skolotāja

Andris Tauriņš - informātikas skolotājs

Sanita Novožilova - dabaszinību skolotāja

Ilze Ceriņa - informātikas skolotāja

 

Valmieras vājdzirdīgo internātvidusskolas tehnoloģiju un zinātņu pamatu metodiskās komisijas darba mērķis ir skolēnu iespēja apgūt pamatzināšanas par matemātikas un dabaszinību likumsakarībām, informācijas tehnoloģiju un inovāciju izmantošanas iespējas, veicinot dabas vienotības izpēti.

 


Uzdevumi, lai sasniegtu mērķi:

 1. Veicināt radošu un inovatīvu pieeju speciālo un vidējās izglītības mācību priekšmetu programmu izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem adaptēšanā un mācību līdzekļu izstrādē.
 2. Sekmēt surdopedagoģijas principu izmantošanu skolēnu izglītošanas procesā maksimāli bagātinot skolēnu vārdu krājumu.
 3. Veicināt pētniecības darba pamatu apguvi, vērojot parādības un procesus dabā, izmantojot informācijas tehnoloģijas un matemātiskos moduļus.
 4. Veikt mācību priekšmetu popularizēšanu skolēnu vidū, organizējot mācību priekšmetu nedēļu un citus izziņas interesi un valodu aktivizējošus pasākumus.
 5. labiekārtot mācību kabinetus, radot mācību priekšmetu apguvei radošu un inovatīvu vidi, izmantojot surdopedagoģijas principus mācību metodisko materiālu veidošanā un izvietošanā.
 6. Veicināt pedagogu tālākizglītošanos atbilstoši pārmaiņām dabaszinātņu un matemātikas satura attīstības koncepcijai vispārējā izglītībā.
 7. Paplašināt IT tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā un mācību metodisko materiālu veidošanā dokumentu kamerai un interaktīvajai tāfelei.

 

Metodiskais darbs:

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde.

Darbs ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, kuri nav ilgstoši apmeklējuši skolu.

Pasākums skolēniem un skolotājiem - Ģeogrāfijas spēle.

Jauno mācību programmu 10. klasei aprobācija, dabaszinību, ģeogrāfijas, informātikas un matemātikas programmu atbilstība licenzētajai izglītības programmai un surdopedagoģijas metodikas prasībām.

Mācīšanas metožu daudzveidība un piemērotība, surdopedagoģijas principu izmantošana, maksimāls skolēnu vārdu krājumu bagātināšanas, leksiski un gramatiski pareizas runas pielietojuma principa izglītošanas procesā.

Mācību ekskursija uz Energoefektivitātes centru, Anatomijas muzeju un Latvijas banku 8. - 10. klasēm.

Mācību ekskursija uz Valmieras ūdens attīrīšanas iekārtām 9. klasei.

Mācību priekšmetu nedēļas pasākumi: Fizikas un ķīmijas diena, Dabaszinību, ģeogrāfijas un bioloģijas diena, Matemātikas diena, Informātikas diena.

 

Pasākumu plāns:

1. Mācību priekšmetu nedēļas pasākumi:

 • Fizikas un ķīmijas diena 21.02.
 • Dabaszinību, ģeogrāfijas un bioloģijas diena 23.02.
 • Matemātikas diena 24.02.
 • Informātikas diena 25.02.

2. Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde 22.02.

3. Mācību ekskursija uz energoefektivitātes centru, Anatomijas muzeju un Latvijas Banku 8. - 10. klasēm 17.04.

4. Mācību ekskursija uz Valmieras ūdens attīrīšanas iekārtām 9. klasei 28.04.

5. Pasākums skolēniem un skolotājiem - Ģeogrāfiskā spēle.

 


Tehnoloģiju un zinātņu pamata metodiskās komisijas darba plāns 2010./2011. mācību gadam.

Tehnoloģiju un zinātņu pamata metodiskās komisijas dalība radošo darbu skatē 30.08.2010.

 

Pasākumi

Mācību ekskursija 10.-11. klašu skolēniem uz Valmieras ūdens attīrīšanas un atdzelžošanas staciju 27.04.2010.

Mācību ekskursija 10. - 11. klašu skolēniem uz Anatomikumu 25.11.2009.

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde 23.02.2010.

"Dabaszinību karuselis" starp klašu komandām 25.02.2010.