Dzirdes kabineta skolotājs

 • PDF
 • Drukāt
 • E-pasts

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra dzirdes kabineta skolotājas darba uzdevumi:

 • Izglītojamo valodas uztveres ar dzirdi efektivitātes paaugstināšana vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, korekcijas nodarbībās, ārpusstundu darbā, iekļaujot vārdu krājuma pilnveidošanu.
 • Fonētiski, gramatiski skaidras, izteiksmīgas skolēnu izrunas veidošana vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, korekcijas nodarbībās un ārpusstundu darbā.
 • Sekmēt surdopedagoģijas principu ievērošanu vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, korekcijas nodarbībās un ārpusstundu darbā nodrošinot valodas vidi.

 

Dzirdes kabineta skolotāja darbības virzieni

Dzirdes kabineta skolotājs - Vineta Ragēvičiusa

 

Dežūrskaņas skolā - vienota fonētiska režīma organizēšana

Septembris - patskaņi

Oktobris - l

Novembris - t

Decembris - k

Janvāris - s

Februāris - z

Marts - š

Aprīlis - ž

Maijs - cDzirdes stāvoklis skolā

2009./2010.m.g.

Dzirde – norma – 2 skolēni

Vieglas pakāpes vājdzirdība – 5 skolēni

Vidējas pakāpes vājdzirdība – 14 skolēni

Vidēji smagas pakāpes vājdzirdība –21 skolēniem

Smagas pakāpes vājdzirdība – 46 skolēniem

Izteikti smagas pakāpes vājdzirdība – 53 skolēniem

Skolēnu dzirdes stāvoklis skolā pa klašu grupām no 2009./2010. mācību gadā un laika posmā no 2004. - 2009. gadam


 

 

Pedagogu un vecāku sadarbība bērna runas skaidrības, valodas un dzirdes uztveres attīstīšanā

Bērna ar dzirdes traucējumiem runātprasmes un valodas uztveres attīstīšana notiek pedagogu un vecāku ciešā sadarbībā. Skolā ir mērķtiecīgi organizēts mācību process, kurā bērni  apgūst jaunus jēdzienus, attīsta valodas uztveri ar dzirdi. Mācīšanas darbam jāturpinās ģimenē. Sadarbojoties ar pedagogiem, vecāki izprot bērna valodas attīstīšanas uzdevumus un aktīvi iesaistās to risināšanā.

Plašs aktīvais vārdu krājums ir viens no svarīgākiem nosacījumiem, lai bērns ar dzirdes traucējumiem veiksmīgi integrētos sabiedrībā.

Mācību stundās apgūtos vārdus, internāta skolotāja vadībā skolēni nostiprina ārpusstundu darbā. Lai jaunie vārdi  nostiprinātos bērna  aktīvajā vārdu krājumā, tie jāatkārto nepārtraukti, un mācīšanās  procesam  jāturpinās mājās. Vecāki  nostiprina  skolā mācītos vārdu  brīvā vidē. Liela nozīme ir vecāku un pedagogu sadarbībai. Pedagogi informē vecākus par mācītiem jaunajiem vārdiem. Vecāki var lūgt pedagoga palīdzību par mācīšanas metodēm. Jaunie vārdi bērna aktīvā vārdu krājumā vislabāk nostiprinās darbībā. Mājas vide  to var nodrošināt vislabāk.

Jauno vārdu mācīšanas paņēmieni:

 • Jauno vārdu uzraksta uz plakātiņa. (Piemēram: Rīve)
 • Jauno vārdu iekļauj frāzē, teikumā. ( Mamma rīvē. Es rīvēju. Rīve stāv uz galda)
 • Bērns komentē savu darbību ( Es paņemu rīvi. Es nolieku rīvi. Es rīvēju)

Kad jaunais vārds ir apgūts, plakātiņu nelieto.

Svarīgi, lai bērns runātu teikumos, nevis  nosauktu tikai jēdzienu, kā arī pieņemt atbildi skaņu valodā nevis zīmju valodā.

Jauno vārdu apguve ir grūts darbs. Tāpēc vecākiem un pedagogiem jāmotivē bērns runāt.

Lai bērna ar dzirdes traucējumiem runa būtu skaidra un saprotama, nozīmīga ir skaņu izrunas mācīšana. Skolā tas notiek individuālā darba dzirdes uztveres attīstīšanas stundās un izrunas mācīšanas stundās. Skaņu automatizēšana notiek runas rosmēs un āpusstundu darbā.

Skaņu nostiprināšanas darbam ir jābūt nepārtrauktam. Tātad tam ir jāturpinās mājās. Vecāki pierod, ka bērns atsevišķas skaņas izrunā kļūdaini, kaut spēj tās izrunāt precīzi. Tāpēc svarīga ir vecāku un pedagogu sadarbība. Pedagogs iepzīstina vecākus ar  skaņām, kuras bērns mācās izrunāt skolā un sniedz metodisku palīdzību kā pareizi iemācīto skaņu nostiprināt brīvā valodā. Vecākiem nav jāmāca bērnam artikulācijas vingrinājumi un  artikulēt skaņas. Vecāki seko bērna runas skaidrībai.

Vienu reizi gadā katram bērnam skolas dzirdes centrā veic tonālo dzirdes pārbaudi. Lai vecāki varētu iepazīties ar bērna dzirdes stāvokli, audiogrammas tiek atdotas vecākiem. Divas reizes gadā katram skolēnam veic pedagoģisko dzirdes pārbaudi. Abus pārbaudes rezultātus analizē dzirdes kabineta skolotāja. Ar skolēnu dzirdes stāvokli un dzirdes iespējām dzirdes kabineta skolotāja iepazīstina mazo pedagoģisko kolektīvu. Bērna dzirdes uztveres iespējas ir svarīgi zināt pedagogiem un vecākiem, jo valodas attīstība notiek ciešā mijiedarbībā ar dzirdes attīstību.

Dzirdes uztveres attīstīšana notiek katrā mācību stundā, ņemot vērā bērna dzirdes uztveres iespējas. Jo vairāk attīstīs valodas uztveri ar dzirdes palīdzību, jo skaidrāka būs bērna runa un veidosies plašāks vārdu krājums.

Bērna dzirdes uztveres attīstīšanu vecāki turpina mājās, ņemot vērā dzirdes uztveres iespējas. Ja bērnam ir liels dzirdes zudums, tad iespējams dzirdes uztveres attīstīšanas darbu nav iespējams veikt. Konsultāciju par bērna dzirdes uztveres iespējam var sniegt klašu skolotājs un dzirdes kabineta skolotājs.

Obligāts nosacījums dzirdes uztveres attīstīšanā ir regulāra dzirdes aparāta lietošana mājās.

Dzirdes uztveres attīstīšanas paņēmieni:

 • runāt dažāda skaļuma  balsī;
 • saklausīt un noteikt skaņas virzienu un avotu;
 • sarunāties, pagriežot bērnam muguru;
 • mācīt saklausīt un atšķirt mūzikas rotaļlietas, mūzikas instrumentus, sadzīves trokšņus;
 • mācīt klausīties radio, televizoru un komentēt dzirdēto.

Bērna dzirdes uztveres attīstīšanu vēlams veikt ar dzirdes aparātiem un bez dzirdes aparātiem.

Aicinu vecākus aktīvi interesēties un sadarboties ar pedagogiem par bērna dzirdes uztveres iespējām u, valodas un runātprasmju attīstīšanu.Dzirdes kabineta skolotāja

Vineta Ragēvičiusa

02.03.2011.


 

 

"Klausies! Domā! Runā!"

Trešdien, 2. martā 2. - 4. klašu skolēni piedalījās nodarbībās ar moto "Klausies! Domā! Runā!".

Pēcpusdienu ievadot, skolēnus uzrunāja dzirdes kabineta skolotāja Vineta Ragēvičiusa.

Pasākuma ietvaros notika četras nodarbības: "Tīrs ieliktnis", "Mans dzirdes aparāts", "Es gribu dzirdēt", "Mana "ausu" burtnīca". Skolēni darbojās trīs grupās.

Nodarbību "Tīrs ieliktnis" vadīja internāta skolotāja Sandra Grāvīte. Viņas vadībā skolēni tīrīja dzirdes aparāta ieliktni.

Nodarbību "Mans dzirdes aparāts" vadīja internāta skolotāja Baiba Šēnberga. Šajā nodarbībā skolēni stāstīja un skaidroja, ko drīkst un ko nedrīkst darīt ar dzirdes aparātu.

Par tēmu "Es gribu dzirdēt" ar skolēniem runāja skolotāja Lija Ābele. Šajā nodarbībā skolēni stāstīja, kā rīkojas, ja dzirdes aparāts nedarbojas.

Noslēgumā, kuru vadīja internāta skolotāja Larisa Zakrevska, skolēni runāja par tēmu "Mana "ausu" burtnīca". Viņi iepazinās ar citu skolēnu "ausu" burtnīcām, pēc tam stāstīja par savām burtnīcām.

Beidzot pasākumu, kurā skolēni iesaistījās ar prieku, entuziasmu un aktivitāti, viņi izvērtēja pēcpusdienu kopumā, savu un skolotāju veikumu.

Paldies internāta skolotājām Sandrai Grāvītei, Baibai Šēnbergai, Lijai Ābelei, Larisai Zakrevskai!

Dzirdes kabineta skolotāja

Vineta Ragēvičiusa

03.03.2011.