1. - 4. klašu internāta skolotāju metodiskā komisija

 • PDF
 • Drukāt
 • E-pasts

 

1. - 4. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2017./2018. mācību gadā

Larisa Zakrevska - metodikās komisijas vadītāja

Agnese Dzērve

Juta Krauja

Sandra Grāvīte

Gunita Mežule

Egita Eglīte

Zinaida Rumbeniece

Linda Ivanovska

Jana Frēliha

Evita Garsele

Ita Zalte

Ilze Tauriņa

Gunita Bajēre

Rudīte Orlova

Ruta Paegle

 


1. - 4. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2016./2017. mācību gadā

Larisa Zakrevska - metodiskās komisijas vadītāja

Līga Zemīte

Evita Garsele

Ita Zalte

Egita Eglīte

Sandra Grāvīte

Ilze Tauriņa

Jana Frēliha

Gunita Mežule

Beāte Balode

Ruta Paegle

Līga Grāpeņa

Linda Ivanovska

 


 

 

1. - 4. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2015./2016. mācību gadā

Larisa Zakrevska - metodiskās komisijas vadītāja

Evita Garsele

Daina Vadone

Egita Eglīte

Sandra Grāvīte

Zinaida Rumbeniece

Beāte Balode

Līga Zemīte

Linda Ivanovska

Gunita Mežule

Jana Frēliha

Ilze Tauriņa

Ita Zalte

Zoja Banga

Uldze Strazdiņa 

 

1. - 4. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2014./2015. mācību gadā

Larisa Zakrevska - metodiskās komisijas vadītāja

Gaida Stankeviča

Egita Eglīte

Sandra Grāvīte

Zinaīda Rumbeniece

Madara Vilne

Daina Vadone

Evita Garsele

Lija Ābele

Linda Ivanovska

Marita Tama

Viktorija Kelmere

Zoja Banga

Jana Frēliha

Ita Zalte

Asja Tauriņa

Gunita Dargeļe

Ineta Duģele

Rudīte Ortlova

Dace Sprince

Uldze Strazdiņa

Elīna Jefremova

Ginta Giruca
1. - 4. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2013./2014. mācību gadā

Larisa Zakrevska - metodiskās komisijas vadītāja

Evita Garsele

Daina Vadone

Egita Eglīte

Sandra Grāvīte

Zinaīda Rumbeniece

Asja Tauriņa

Marita Tama

Gunita Dargeļe

Ita Zalte

Ineta Duģele

Guna Slaidiņa

Jana Frēliha

Madara Vilne

Viktorija Kelmere

Astra Hildebrante

Linda Ivanovska

Uldze Strazdiņa

Tatjana Lūkina

Ruta Ulme

Ginta Giruca

1. - 4. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2012./2013. mācību gadā

Larisa Zakrevska - metodiskās komisijas vadītāja

Evita Garsele

Daina Vadone

Egita Eglīte

Gaida Stankeviča

Sandra Grāvīte

Zinaīda Rumbeniece

Lija Ābele

Marita Logina

Gunita Dargeļe

Dace Volksone

Ineta Duģele

Guna Slaidiņa

Sintija Lapsa

Asja Tauriņa

Zoja Banga

Jana Frēliha

Viktorija Kelmere
1. - 4. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2011./2012. mācību gadā

Larisa Zakrevska - metodiskās komisijas vadītāja

Evita Garsele

Daina Vadone

Egita Eglīte

Gaida Stankeviča

Sandra Grāvīte

Zinaīda Rumbeniece

Lija Ābele

Marita Logina

Gunita Dargeļe

Dace Volksone

Ineta Duģele

Guna Slaidiņa

Sintija Lapsa

Asja Tauriņa

Zoja Banga

Jana Frēliha


 


 

 

1. - 4. klašu internāta skolotāju metodiskās komisijas sastāvs 2010./2011. mācību gadā

Evita Garsele – 1-1. klases internāta skolotāja

Daina Vadone – 1-1. klases skolotāja

Egita Eglīte – 1-2. klases internāta skolotāja

Sandra Grāvīte – 2. klases internāta skolotāja

Larisa Zakrevska (komisijas vadītāja) – 3. klases internāta skolotāja

Zinaida Rumbeniece – 3.klases skolotāja

Lija Ābele – 4.a klases internāta skolotāja

Sniedze Gubina – 4.a klases skolotāja

Baiba Šēnberga – 4.b klases internāta skolotāja

Asja Tauriņa – 4.b klases skolotāja

Guna Slaidiņa – 1./2.c klases internāta skolotāja

Jana Frēliha – 4. /7. c klases internāta skolotāja

Lolita Āboliņa – 4./7.c klases skolotāja

Zoja Banga – 4./7. c klases skolotājas palīgs


Prioritātes

 • Stiprināt skolēnos patriotismu, sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, radot iespējas to apliecināt ikdienā un svētkos;
 • Rosināt skolēnus aktīvai un radošai darbībai savas skolas, pilsētas, novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā;
 • Nodrošināt skolēniem iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, īstenojot interešu izglītības programmas un citas aktivitātes;
 • Veicināt skolēnu izpratni un atbildību par saviem pienākumiem un tiesībām, sasniegumiem pašattīstībā un karjeras izaugsmē;
 • Motivēt skolēnus iesaistīties labdarībā, apgūstot tādas ētiskās vērtības kā nesavtība, līdzjūtība un iecietība.
 • Veicināt skolēnu uzvedību, labvēlīgu saskarsmi un sadarbību.
 • Iesaistīt skolēnus skolas telpu estētiskā noformējumā.

Uzdevumi

 1. Veidot pozitīvu attieksmi pret mācību procesu un pilnveidot radošas darbības prasmes.
 2. Veidot skolēniem izpratni par skolas iekšējās kārtības noteikumiem un to iedzīvināšanu ikdienā skolā un internātā.
 3. Sekmēt apzinīgas disciplīnas veidošanos, mazinot izglītojamo disciplināro risku.
 4. Iesaistīt skolēnus izglītības interešu pulciņos un ārpusstundu pasākumos.
 5. Bagātināt skolēnu vārdu krājumu, attīstot leksiski un gramatiski pareizu valodu kā saziņas līdzekli.
 6. Audzināšanas procesā maksimāli veidot runas vidi.
 7. Nodrošināt tradīciju pārmantojamību, stiprinot skolēnos patriotismu par savu skolu, radot iespējas apliecināt to ikdienā un svētkos.
 8. Iesaistīt skolēnus skolas vēstures izpētē, pensionēto skolotāju apmeklējumos un intervēšanā, datu apkopojumā un prezentācijā.
 9. Motivēt skolēnus veikt pašnovērtējumu, paaugstinot viņu atbildību pret saviem mācību un ārpusstundu pasākumu sasniegumiem, spēju izkopšanu, savas personības izaugsmi.

 

Pārraudzība un atbalsts skolēniem


Atbalsts skolēniem ietver veselības aprūpi, drošību, sociālo palīdzību, atbalstu personības veidošanā un atbalstu mācīšanās procesā.

 • Mācāmstundu, dzirdes un skaņu pēcpusdienu nodarbību, ārpusklases lasīšanas nodarbību organizēšana, vērošana un analīze, veicinot savstarpējās pieredzes apguvi;

 • Skolas un 1. – 4. klašu MK organizēto pasākumu izvērtēšana un analīze, veicinot pasākumu kvalitāti un atbilstību skolēnu mērķauditorijas īpatnībām un interesēm, iesaistot skolēnus pasākumu analīzē;

 • Regulāra, sistemātiskā skolēnu izpētes un pašnovērtējuma veikšana, izvērtēšana un analīze;

 • Interešu izglītības pulciņu apmeklēšana;

 • Regulāra 1. – 4. klašu internāta guļamistabu, garderobes kārtības un tīrības pārraudzība, veicinot skolēnus rūpēties par savas vides sakoptību;

 • Guļamistabu kārtības konkursa organizēšana.


Dzirdes nodarbību uzdevums ir iepazīstināt skolēnus ar auss uzbūvi, skaņām un trokšņiem, dzirdes aparātu daudzveidību un uzbūvi. Sniegt skolēniem zināšanas par dzirdes aparātu lietošanu, kopšanu, glabāšanu. Iepazīstināt ar skolas dzirdes centra darbu, gadījumiem, kad jālūdz pedagogu palīdzību, ja dzirdes aparāts nedarbojas.


Skaņu pēcpusdienu nodarbībās skolēni nostiprina konkrētās skaņas izrunu pēc skolas vienotā skaņu režīma plāna.

Septembris – patskaņi

Oktobris – skaņa L

Novembris – skaņa T

Decembris – skaņa K

Janvāris – skaņa S

Februāris – skaņa Z

Marts – skaņa Š

Aprīlis – skaņa Ž

Maijs – skaņa C

Ārpusklases lasīšanās nodarbībās skolēni strādā ar paštaisītām grāmatām, kuras internāta skolotāju vadībā tika rūpīgi izstrādātas klasēs trīs gadu garumā, darbā iesaistot arī skolēnus, kuri zīmēja, krāsoja un noformēja grāmatas. Grāmatu klāsts ir pietiekami plašs: latviešu tautas pasakas, pasaules tautu pasakas, stāsti par bērniem. Ārpusklases lasīšanas nodarbību uzdevums ir pilnveidot skolēnu lasīšanas prasmes, lasāmā teksta izpratni, prasmi atbildēt uz jautājumiem, attēlot sižetu zīmējumos.


1. - 4. klašu skolotāju metodiskā darbība un pasākumi 2010./2011. mācību gadā.