Vērtēšanas kārtība

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


Izglītojamo zināšanu un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Valmieras vājdzirdīgo bēnru internātvidusskolā - attīstības centrā, kura apstiprināta ar skolas direktora Andra Tauriņa 2016.gada 15.decembra rīkojumu Nr.218/1.8/16/105.


  

Metodiskais materiāls skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai vidusskolā

Metodiskais materiāls "Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana vidusskolā" ir paredzēts skolotājiem, skolu direktoriem, direktoru vietniekiem izglītības jomā un citiem izglītības darbiniekiem.

Izdevums veidots, lai nostiprinātu skolotāju zināšanas un pārliecību par daudzveidīgām iespējām skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā un savas darbības pašanalīzē.

Materiālu sagatavojuši Valsts izglītības satura centra speciālisti.

Direktora vietniece mācību darbā

Ieva Želve
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra 1. - 4. klašu rakstu darbu režīma un labošanas kārtība, kura apstiprināta ar skolas direktora Andra Tauriņa rīkojumu Nr. 18/1-10/10/61 2010. gada 21. septembrī.