Skolas vēsture

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

Skolas vēsture

Nedzirdīgo izglītības aizsākumi meklējami 17.gs. beigās, līdz tam valda uzskats, ka nedzirdība, nerunāšana, aklums ir Dieva sods par vecāku un senču grēkiem. Ap 1800.gadu Rīgu sasniedz idejas par nedzirdīgo cilvēku izglītošanu. Turīgo vecāku, tirgoņu un augstāko ierēdņu bērni, kuriem ir dzirdes problēmas sāk izglītoties mājās, no Vācijas pieaicināto šim darbam sagatavoto skolotāju vadībā.

1840.gadā ar guberņas pārvaldes juridisku atļauju atver kurlmēmo skolu Rīgā. 1870.gadā Jelgavas kurlmēmo skolu. Šajā laikā Vidzemē uzskaitīti ap 700 "tādu nelaimīgu, kam ne valodas nav, kas kurli un mēmi ir". Līdz ar to rodas nepieciešamība atvērt kurlmēmo skolu arī Vidzemē.

Valmieras apriņķa Ozolmuižas grāfa Mellina meita Emma Mellina viesošanās laikā Drēzdenē un Leipcigā iepazīstas ar kurlmēmo skolām. Atgriežoties tēva mājās, Emma nolemj atvērt kurlmēmo skolu Vidzemē – Valmierā. Notiek vienošanās ar Matīšu draudzes mācītāju K. Moltrehtu. Par pirmo skolas skolotāju un priekšnieku uzaicina Bauņu pagasta Mīlīšu skolas skolotāju Vīlipu Švēdi. Tiek izveidota skolas kuratorija šādā sastāvā:

  • V. Švēde (skolas priekšnieks);
  • K. Moltrehts (Matīšu draudzes mācītājs);
  • J. Neilands (Valmieras draudzes mācītājs);
  • Antoniuss (Valmieras pilsētas galva);
  • fon Vegezacs (bruģu tiesnesis);
  • Oetingens (Vidzemes vicegubernators);
  • ģenerālsuperintendants.

E. Mellina kuratorijas rīcībā nodod 30 000 rubļu. Procenti no šīs naudas izlietojami skolas uzturēšanai. Atbalstu apsola arī muižniecība un mācītāji. Ar nelielām svinībām 1875. gada 30. jūlijā atver Valmieras kurlmēmo skolu. Pirmajā 1875./76. m.g. skolā iestājas 8 skolēni.

Skolai savas ēkas nav, mācības notiek mazā koka namiņā Diakonāta ielā. Pieaugot skolēnu skaitam, skolas klases un internāts tiek ierīkots skolas tuvumā esošajā pārbūvētajā rijā un Meķa muižiņā.

Skolēnu skaitam arvien pieaugot, esošās skolas telpas ir par mazām, 1881. gadā uz Meķa muižas esošās zemes tiek likts pamatakmens jaunas skolas ēkas celtniecībai. 1882./83. m.g. sākas mācības jaunuzbūvētajā skolā.

Skolas ēka 1882. gadā

1928. gada 27. februārī sāk cirst kokus vecajā kapsētā, lai skola iegūtu vēl vienu ēku, jo skolēnu skaits nemitīgi aug. Jau 13. aprīlī sākas rakšanas darbi būvlaukumā Annas kalniņā, kur atradusies pirmā kristīgā baznīca, kas 1283. gadā pārvērsta par kapliču. 1929. gada 31. augustā iesvēta jauno skolas ēku. Skolas internāta trīsstāvu ēka celta 1963. gadā.

1920. gadā skola pāriet valsts pārziņā un tiek pārdēvēta par Valmieras Valsts kurlmēmo skolu.1958. gadā skola iegūst Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolas nosaukumu, bet kopš 1998. gada skolas nosaukums ir Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskola – attīstības centrs.

2004.gada skola kļūst par Valmieras pilsētas pašvaldības speciālo izglītības iestādi un iegūst nosaukumu - Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskola - attīstības centrs.

26. augusta 2010. gadā skola kļūst par Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu - attīstības centru.

 

 Valmieras Valsts kurlmēmo skolas absolventi (līdz 1958. gadam) 

 


 

Skolas absolventi

1. izlaidums 1965. gads


Klases audzinātāji: Ķence Ausma, Kursītis Andrejs

1. Ancāns Andrejs

2. Balkus Dainis

3. Jegorova Tatjana

4. Lisovs Pāvels

5. Martinsons Jānis

6. Miemis Aivars

7. Siliņa Dzintra

8. Višņevskis Jānis

2. izlaidums 1966. gads


Klases audzinātāja: Kļaviņa Hermīne

Grupas audzinātāja: Trumpe Solveiga

1. Fjodorova Valentīna

2. Keiša Anna

3. Līce Dace

4. Mileiko Valentīna

5. Nagle Emerika

6. Namniece Māra

7. Vaivode Monika

8. Vanaga Rasma

9. Savaļnieks Jānis

3. izlaidums 1968. gads


Klases audzinātāji:Spalviņa Dzidra, Ramane Ausma

Grupas audzinātāja: Ore Mirdza, Treimane Skaidrīte

1. Antone Gunta

2. Birjukova Antoņina

3. Bumbule Inta

4. Bremmers Guntars

5. Brensone Aija

6. Čevere Olga

7. Jermolājeva Feodose

8. Krišāne Ludmila

9. Lazda Anna

10. Stords Emīls

4. izlaidums 1969. gads


Klases audzinātāja :Andersone Laima

Grupas audzinātāja :Ore Mirdza

1. Bruhānova Jautrīte

2. Jermolājevs Anatolijs

3. Lācis Viesturs

4. Lūse Irīna

5. Smirnova Rita

6. Upene Nora

7. Zemribs Rimants

8. Zolotovs Leonīds

9. Zviedre Astrīda

5. izlaidums 1970. gads


Klases audzinātāja: Sīmane Maija

Grupas audzinātāja: Ore Mirdza

1. Dzerele Irēna

2. Grīmiņa Marta

3. Jegorova Mārīte

4. Krampis Arvīds

5. Kuncītis Ēriks

6. Lejasmeijere Maija

7. Šestakovs Viktors

6. izlaidums 1971. gads


Klases audzinātāja: Riekstiņa Zaiga

Grupas audzinātāja: Tanberga Rita un Ārena Emma

1. Baķe Gunta

2. Bunga Irēna

3. Butka Vilis

4. Heidemanis Jānis

5. Kozlova Ludmila

6. Kronberga Elita

7. Narnicka Vera

8. Pūce Lonija

9. Saveiko Tamāra

10. Sālovs Aivars

7. izlaidums 1972. gads


Klases audzinātāja: Andersone Laima

Grupas audzinātāja: Lūse Vilma un Ārena Emma

1. Gabrānovs Jānis

2. Gobiņš Laimonis

3. Jakušēnoks Valdis

4. Krauklis Aleksejs

5. Paņko Romāns

6. Pastars Pēteris

7. Stepiņš Leons

8. Vildiņš Gunārs

9. Andručs J.

8. izlaidums 1973. gads


Klases audzinātāja: Riekstiņa Zaiga, Ramane Ausma

Grupas audzinātājas: Ārena Emma un Lūse Vilma, Ķenge Ausma

1. Beiļina Ļubova

2. Brokāne Mārīte

3. Dāvids Guntis

4. Gobiņš Augusts

5. Jurkovska Gundega

6. Kovaļenko Mārīte

7. Malcāne Biruta

9. izlaidums 1974. gads


Klases audzinātāja: Spalviņš Jānis

Grupas audzinātājs: Lūse Vilma un Čiževska Gaļina

1. Elmere Andra

2. Kleina Velta

3. Kraslovskis Jānis

4. Mauriņa Mudīte

5. Strode Anna

6. Zēmelis Dzintars

7. Zilberts Imants

10. izlaidums 1975. gads


Klases audzinātāja: Spalviņa Dzidra

Grupas audzinātāja: Čiževska Gaļiņa un Treimanis Arnolds

1. Birnīte Ināra

2. Boļšakova Mudīte

3. Miezīte Anita

4. Ozola Sarmīte

5. Stepiņa Janīna

6. Ščiglinskas Igors

11. izlaidums 1976. gads


Klases audzinātāja: Gaile Laima

Grupas audzinātājs: Treimanis Arnolds, Rita Tanbergs

1. Abakoka Līga

2. Boicova Zinaīda

3. Ilzēna Inta

4. Lankovskis Edvīns

5. Štemme Ligita

6. Teberniece Laima

7. Tīfentāle Laima

8. Upeniece Anita

9. Ušane Regīna

12. izlaidums 1977. gads


Klases audzinātāja: Leonova Līga

Grupas audzinātājas: Tanberga Rita un Taube Anita

1. Buraks Eduards

2. Cukunde Ivars

3. Ivanova Elita

4. Ilzēne Biruta

5. Maļeca Sarmīte

6. Māliņš Jānis

7. Miltiņš Laimonis

8. Smaļķis Egīls

9. Strazdiņš Varis

10. Zvirgzdiņa Zaiga

13. izlaidums 1978. gads


Klases audzinātāja: Riekstiņa Zaiga

Grupas audzinātājas: Lūse Vilma un Taube Aina

1. Elborte Maiga

2. Endzele Inita

3. gutāns Vitolds

4. Grīnšpons Pēteris

5. Kauliņš Jānis

6. Māliņa Valentīna

7. Piroga Genovefa

8. Rāvičs Haralds

9. Veispals Aivars

10. Vilka Inta

11. Sļesars Antons

14. izlaidums 1979. gads


Klases audzinātājs: Apinis Ēriks, Ikauniece I.

Grupas audzinātāja: Taube Aina

1. Jaunzemis Omārs

2. Jirgensons Ivars

3. Kalniņš Aigars

4. Kņigovka Irīna

5. Mintjo Toļeks

6. Teiss Guntis

7. Tijakova Rimma

8. Vozņakova Zinaīda

15. izlaidums 1980. gads


Klases audzinātājs: Spalviņš Jānis

Grupas audzinātāja: Lūse Vilma

1. Bolmane Antra

2. Čornija Līga

3. Daņilova Edīte

4. Grenevica Maruta

5. Immurs Jānis

6. Jefrēmova Nadežda

7. Plauka Dace

8. Penke Inese

9. Valaine Sandra

10. Vīgants Guntis

16. izlaudums 1981. gads


Klases audzinātājs: Spalviņa Dzidra

Grupas audzinātājas: Čeževska Gaļina

1. Čiekure Inga

2. Grudžjus Jautrīte

3. Šļujevs Aleksandrs

4. Kulmane Daiga

5. Kolosovs Gunārs

6. Lormane Dace

7. Matīsiņa Agita

8. Stūre Ilze

17. izlaidums 1982. gads


Klases audzinātāja: Gaile Laima

Grupas audzinātājas: Čiževska Gaļina un Tanberga Rita

1. Aleksandrovs Sergejs

2. Armfelds Aldis

3. Bečs Aivars

4. Dulbergs Jānis

5. Driņģe Valentīna

6. Grigorjevs Sergejs

7. Kalvāns Dainis

8. Mežals Jānis

10. Miķelsons Ainārs

11. Ušāne Elvīra

18. izlaidums 1983. gads


Klases audzinātāja: Sīmane Maija

Grupas audzinātājas: Tanberga Rita un Lūse Gaida

1. Dundure Regīna

2. Dombrovskis Ilmārs

3. Kokina Valērija

4. Krams Andis

5. Lāčplēsis Pēteris

6. Riekstiņa Mairita

7. Skujeniece Aiva

8. Tuls Arno

9. Uzuls Zigurds

10. Vorslovs Edgards

19. izlaidums 1984. gads


Klases audzinātājas: Riekstiņa Zaiga

1. Apine Ingrīda

2. Barņecka Aija

3. Barkovska Vilhelmīne

4. Bērziņš Aivars

5. Čudare Anita

6. Dureika Anita

7. Eglītis Māris

8. Jansone Ramona

9Jerčaks Antolijs

10. Kalniņa Sarmīte

11. Kursītis Pēteris

12. Levizers Arnis

13. Sīmane Alda

14. Smirnovs Druvis

15. Radinovs Valdis

20. izlaidums 1985. gads


Klases audzinātāja: Leonova Ilga, Ārena M.

Grupas audzinātāja: Āboliņa Lolita

1. Afanasjeva Gunta

2. Baikovska Ieva

3. Barzdēviča Maija

4. Bergs Andris

5. Bondarevs Einārs

6. Garbatovičs Aigars

7. Ješkova Inta

8. Mālkalne Liga

9. Niedre Andris

10. Novikovs Mihails

11. Osmanis Ainārs

12. Sebre Guna

21. izlaidums 1986. gads


Klases audzinātājs: Spalviņš Jānis

Grupas audzinātāji: Andersons Vilnis, Tanberga Dina, Ādamsone Inta

1. Ancāns Ralfs

2. Arbidāns Kārlis

3. Gutāns Andrejs

4. Ķikurs Juris

5. Kesenfelds Roberts

6. Kravinska Jana

7. Medenieks Vilnis

8. Zaķe Inese

22. izlaidums 1987. gads


Klases audzinātāja: Krēsla Valda

Grupas audzinātāja: Rulle Valda

1. Āre Uldis

2. Balodis Agris

3. Cakule Vera

4. Ersika Jolanta

5. Garole Ieva

6. Gilberts Ainārs

7. Graubics Didzis

8. Justele Maira

9. Kalnīte Līga

10. Oškalne Gunta

11. Zeide Gints

23. izlaidums 1988. gads


Klases audzinātāja: Liepiņa Ilona

Grupas audzinātājas: Vasere Vizma un Strazdiņa Uldze

1. Damberga Sigita

2. Drieka Sanita

3. Gile Ingūna

4. Jansons Māris

5. kica Sandra

6. Kristapsons Garri

7. Losevs Juris

8. Ozola Dace

9. Pliska Gunārs

10. Rubāne Mudīte

11. Staršinskis Jānis

12. Voroņko Aleksandrs

13. Zemjātina Tamāra

24. izlaidums 1989. gads


Klases audzinātāja: Sīmane Maija

Grupas audzinātājas: Krūmiņa Anitra un Kalniņa Māra

1. Berķe Vineta

2. Bodrova Alīna

3. Jansons Erlends

4. Kišūne Renāte

5. Pavlovska Santa

6. Simane Māra

7. Strožs Aldis

8. Zučika Rasa

25. izlaidums 1990. gads


Klases audzinātāja: Ķence Ausma

Grupas Audzinātājas: Marena Dace un Dance Lilita

1. Austrums Jānis

2. Ašmanis Mareks

3. Geduševa Anita

4. Keders Andris

5. Kopeika ārija

6. Kovaļevskis Raimonds

7. Landrāte Līga

8. Pāns Leonīds

9. Priedītis Aivars

10. Tiltiņš Agnis

26. izlaidums 1991. gads


Klases audzinātājas: Griestiņa Silvija un Paegle Maiga

Grupas audzinātāja: Bebre Pārsla un Kļaviņa Marija, Rusmane Anda

1. Baranovska Dace

2. Bērziņa Aiga

3. Bukovska Agnese

4. Buks Normunds

5. Dubra Daiga

6. Gabranova Ilze

7. Geige Ieva

8. Hildebrants Edgars

9. Lasmanis Sergejs

10. lavrinoviča Ilona

11. Petrovska Sanita

12. Reine Vija

13. Skromāne Daina

14. Smirnova Diāna

15. Tihomirova Inese

16. Vasiļevskis Jānis

17. Vindača Ilze

18. Zača Zane

27. izlaidums 1992. gads


Klases audzinātāja: Gaile Laima

Grupas audzinātāja: Zaķe Rasma

1. Bergmane Ilze

2. Berķe Una

3. Cīrulis Jānis

4. Kišūne Agnese

5. Lapiņa Lolita

6. Niedre Agris

7. Pūce Diāna

8. Urkauska Agrita

28. Izlaidums 1993. gads


Klases audzinātāja: Garsija Baiba

Grupas audzinātāja: Dance Lilita

1. Askoļskis Kaspars

2. Bukovska Maira

3. Ginters Agris

4. Kalniņa Rita

5. Marķitāne Inga

6. Rudzājs Raimonds

29. Izlaidums 1994. gads


Klases audzinātājas: Berkolde Ilona unn Vītola Inta

Grupas audzinātāja: Ķīvīte Ērika

1. Bagāta Ilona

2. Bernotas Edmunds

3. Bērziņš Ingus

4. Brūvele Dace

5. Ivanova Ligita

6. Križus Līga

7. Lungēvičs Andris

8. Poikāns Ilmārs

9. Rijkure Līga

10. Sebris Normunds

11. Spudas Gunita

30. izlaidums 1995. gads


Klases audzinātāja: Rudzīte Venita

Grupas audzinātāja: Lāce Ilga

1. Adatiņš Guntars

2. Ameļko Roberts

3. Borisjonoka Larisa

4. Dobrovska Dana

5. Lavrenova Andželika

6. Ponkratjeva Elita

7. Teliševska Anna

31. izlaidums 1996. gads


Klases audzinātājai: Prauliņa Gunda

Grupas audzinātāja: Raita Breide

1. Linda Zēmele

2. Lāsma Matīsa

3. Aina Kalniņa

4. Zita Brūvere

5. Raitis Saulītis

6. Dzintars Lukša

7. Aivis Šīrants

8. Juris Pavļučoks

9. Darius Kaneava

10. Vita Sevčuka

11. Liāna Upesjure

12. Jānis Kramiņš

32. izlaidums 1997. gads


Klases audzinātāji: Gunda Prauliņa

Grupas audzinātāji: Ilga Lāce

1. Raimonda Tabaka

2. Raivis Tīdemanis

3. Oļegs Golovenčiks

4. Ilona Pole

5. Inese Rieba

6. Aldis Šīrants

33. izlaidums 1998. gads


Klases audzinātāji: Ina Bankava

Grupas audzinātāji: Inta Vītola

1. Igors Sorokins

2. Kristīne Repkeviča

3. Agita Palīce

4. Romāns Mazetis

5. Evija Greidāne

6. Ritums Sīpols

34. izlaidums 1999. gads


Klases audzinātāji: Baiba Sedlova, Baiba Garsija

Grupas audzinātāji:Baiba Allika

1. Inese Motte

2. Dana Jansone

3. Ilona Palīce

4. Agnese Kaire

5. Agnese Ranķe

6. Olīta Bergmane

7. Ingus Veide

8. Arnis Salinieks

9. Andis Fedotkins

10. Jolanta Znotiņa

11. Māris Pūce

12. Iveta Kraze

13. Sandris Liepiņš

35. izlaidums 2000. gads


Klases audzinātāji: Antra Rozenberga, Ilona Berkolde

Grupas audzinātāji: Sandra Skabe

1. Linda Romāne

2. Gunita Šīrante

3. Sanita Liepiņa

4. Anda Klindžāne

6. Inta Neimane

7. Reinis Reinholds

8. Edmunds Mežvids

9. Mareks Jansons

10. Jānis Laimiņš

11. Ingus Matīss

12. Valērijs Gromovs

36. izlaidums 2001. gads


Klases audzinātāja: Silvija Griestiņa

Grupas audzinātāja: Ita Zalte

1. Elīna Gile

2. Māris Evertovskis

3. Žanna Barkāne

4. Guna Daunaroviča

5. Inna Sivare

6. Elita Felkere

7. Liene Bērziņa

37. izlaidums 2002. gads


Klases audzinātāja: Maiga Paegle

Grupas audzinātāja: Ruta Paegle, Venita Rudzīte

1. Igors Kvedarovičs

2. Armands Slempers

3. Arnis Lukins

4. Māris Sorokins

5. Māris Zēmelis

6. Enriko Vācis

7. Neonilla Lipšjavičute

8. Sendija Šaliņa

9. Kristīne Urtāne

10. Agnese Kalnāja

11. Laura Joce

12. Gina Matiļeviča

38. izlaidums 2003. gads

Klases audzinātāja: Gunda Prauliņa

Grupas audzinātāja: Ērika Ķīvīte

1. Anatolijs Frolovs

2. Kaspars Lazdāns

3. Zintis Felkers

4. Andris Berziņš

5. Andris Otomers

6. Andis Piņķis

7. Jānis Slempers

8. Gints Jezdovskis

9. Raivo Cvetkovs

38. izlaidums 2003. gads


Klases audzinātāja: Dace Slesere

Grupas audzinātāja: Ruta Paegle

1. Inese Vīnkalne

2. Irīna Kristoforova

3. Ineta Kraze

4. Vita Landrāte

5. Mareks Antonovs

6. Artis Aumeisters

7. Rolands Barkans

8. Aivars Upesjuris

9. Edgars Veckāgans

10. Vjačeslavs Lominskis

39. izlaidums 2004. gads


Klases audzinātāja: Ina Bankava

Grupas audzinātāja: Sandra Skabe

1. Mareks Vanags

2. Māra Pole

3. Santa Goldšteine

4. Artūrs Pundiņš

5. Anita Barkāne

6. Līga Bernāne

7. Inga Mauriņa

8. Liāna Rozīte

40. izlaidums 2005. gads


Klases audzinātāja:, Baiba Garsija

Grupas audzinātāja: Zaiga Gredzena, Lolita Āboliņa

1. Aiva Otomere

2. Ilona Vailaine

3. Edgars Ramza

4. Deniss Saldabolovs

5. Kaspars Unte

6. Māris Jocis

7. Aigars Aplociņš

8. Santa Veipa

9. Gints Ceplis

10. Jānis Aļuskins

40. izlaidums 2005. gads


Klases audzinātāja:Baiba Sedlova

Grupas audzinātāja:Baiba Allika, Sanita Puriņa

1. Zane Harasimjuka

2. Vita Kristoforova

3. Daina Platace

4. Dainis Liepiņš

5. Jānis Sausiņš

6. Gatis Mazjānis

7. Vladimirs Kirre

8. Aivis Grāvītis

41. izlaidums 2006. gads


Klases audzinātāja: Antra Rozenberga, Lolita Āboliņa

Grupas audzinātāja: Zaiga Gredzena, Raita Breide, Egita Eglīte

1. Kaspers Gruntmanis

2. Mārtiņš Vēzis

3. Andris Cvetkovs

4. Gatis Mālkans

5. Edgars Vovers

6. Druvis Klints

7. Lilita Lukina

8. Jānis Laduzāns

9. Oskars Samodumovs

42. izlaidums 2007. gads


Klases audzinātāja: Silvija Griestiņa, Lolita Āboliņa, Marita Logina

Grupas audzinātāja: Raita Breide, Irma Ziemele

1. Marija Jegorova

2. Ilma Saliniece

3. Līga Grāvīte

4. Raimonds Epners

5. Filips Igaunis

6. Gatis Vingris

7. Aleksandrs Nikolajenko

8. Ivars Kaidašs

9. Zintis Sarkanis

10. Artūrs Gedertsons

11. Oskars Gāzējs

43. izlaidums 2008. gads

Klases audzinātāja: Lolita Āboliņa, Marita Logina

Grupas audzinātāja: Raita Breide

1. Uģis Kuļikovskis

2. Mārīte Mukāne

3. Sergejs Deņisovs

4. Mārtiņš Jermacāns

5. Inese Sarkane

43. izlaidums 2008. gads


Klases audzinātāja: Maiga Paegle, Gunta Petraško

Grupas audzinātāja: Viesturs Priedīts, Sandra Grāvīte

1. Daiva Jankovska

2. Sanita Upīte

3. Baiba Rubeža

4. Lauris Ventaskrasts

5. Andris Rozītis

6. Kaspars Kanopackis

7. Rūta Bernaus

8. Ance Lediņa

9. Dace Vingre

10. Jolanta Tutina

11. Una Gustiņa

12. Edgars Balodis

13. Mikus Miezis

14. Artis Fridrihsons

44. izlaidums 2009. gads


Klases audzinātāja: Dace Slecere, Marita Logina

Grupas audzinātāja: Lidīja Soldatenkova, Raita Briede

1. Līga Valuže

2. Emīls Zālītis

3. Lāsma Valuže

4. Artūrs Beitiks

5. Sandra Mjaisāne

6. Simona Barkāne

7. Alīna Sahmānova

8. Irīna Jermoloviča

9. Mārcis Skabs

45. izlaidums 2010. gads


Klases audzinātāja: Baiba Sedlova

Grupas audzinātāja:Sandra Skabe,

1. Māra Kursīte

2. Anita Grahoļska

3. Katrīna Ciekure

4. Ādolfs Kristapsons

5. Māris Jaunzems

6. Marģers Krūziņš

7. Artis Gobiņs

45. izlaidums 2010. gads


Klases audzinātāja: Ruta Paegle

Grupas audzinātāja: Ruta Ulme

1. Sintija Kārklina

2. Ilze Pole

3. Annija Vestifāle

4. Kristīne Jermoloviča

5. Inta Hartmane

6. Alvis Vestifāls

7. Jānis Grenevics

45. izlaidums 2010. gads


Klases audzinātāja: Ina Bankava, Ilona Berkolde

Grupas audzinātāja: Ita Zalte.

1. Lāsma Vorslova

2. Madara Birmane

3. Dagne Rubina

4. Andis Dobrovskis

5. Mārtiņš Grinšpons

6. Mairis Birmanis

7. Aigars Skride

8. . Toms Lasmanis

9. Māris Dudašs

10. Jānis Skudra

45. izlaidums 2010. gads


Klases audzinātāja: Gunda Prauliņa , Marita Logina

Grupas audzinātāja: Jekaterina Maksimova, Gunita Gumbre, Dace Zariņa

1. Jānis Beitiks

2. Anita Zadnovska

3. Kārlis Platacis

4. Denis Trusovs

5. Dailis Grinliņš

6. Kristaps Ķikurs

7. Arvis Vocišs

8. Nauris Belmanis

46. izlaidums 2011. gads


Klases audzinātāja: Antra Rozenberga,

Grupas audzinātaja: Ilva Lore

1. Laura Igare

2. Paula Kesenfelde

3. Diāna Grenevica

4. Elvis Kristapsons

5. Jānis Cureinis

6. Emīls Krams

7. Kristaps Jānis Krastiņš

8. Vladislavs Kravalis

46. izlaidums 2011. gads


Klases audzinātāja: Valda Rulle, Baiba Garsija

Grupas audzinātāja: Dace Zariņa, Gunita Gumbre

1. Agnis Leišavnieks

2. Ilona Mežīte

3. Agnese Migliniece

4. Valdis Galvans

5. Ieva Freimane

6. Atis Upītis

7. Katrīna Pavloviča