Skola šobrīd

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS šeit (mājas lapai pievienojamā datu apjoma dēļ sadalīts 2 daļās: 1. daļa un 2. daļa)

 


 

Skolas raksturojums

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs ir Valmieras pilsētas pašvaldības padotībā esoša speciālās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās speciālās pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības programmas. Izglītības iestādē uzņem tikai uz Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma pamata.

Skolas darba pamats ir vispusīga pedagogu, medicīnisko darbinieku, citu speciālistu un izglītojamo vecāku sadarbība izglītojamo izpētē, kuras rezultāti nosaka katram izglītojamam mācību un audzināšanas darba, ārstēšanas un korekcijas darba mērķus un uzdevumus.

Skola dibināta 1875.gada 30.jūlijā. Pirmā gadā bija 8 skolēni un 1 skolotājs – Vīlips Švēde. Pašreizējā administrācijas un mācību priekšmetu kabinetu ēka celta 1882.gadā speciāli bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas vajadzībām. Skolai ir savs logo, kuru izveidojuši skolas absolventi.

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kura realizē speciālo izglītību bērniem ar dzirdes traucējumiem, sākot ar pirmsskolas vecuma bērniem, beidzot ar vidējās izglītības posmu, iekļaujot profesionālās ievirzes izglītības programmas. Izglītības procesa ilgums – 4 gadi pirmsskolas izglītības posmā (no 3 līdz 6 gadu vecumam); 10 gadi pamatizglītības posmā (no 1. līdz 9. klasei) un 3 gadi vidējās izglītības posmā (no 10. līdz 12. klasei).

Otrs skolas pamatvirziens ir bērnu ar dzirdes traucējumu, citās izglītības iestādēs, vecāku, pedagogu un citu speciālistu konsultēšana, atbalsta sniegšana un iekļaujošās izglītības veicināšana visā Latvijā.

Skola atrodas Valmieras pilsētas centrālajā daļā. Tai viegli piebraukt ar automašīnu, nav tālu no sabiedriskā transporta pieturas punktiem. Skolai ir liela apzaļumota teritorija, kurā iekārtota sporta, rotaļu un atpūtas zonas. Ēkas izvietotas Gaujas senlejas stāvkrastā un vienā pusē garām tek Gauja, bet pretējā pusē atrodas iekopta Valmieras pilsētas atpūtas vieta - Vecpuišu parks.

 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība.

Izglītības iestādes akreditācijas lapa.

 

 23.09.2012. LTV1 raidījuma Province radošā grupa demonstrēja  mūsu skolai veltītu raidījumu. Tā anotācijā teikts "Klusā dzīve. Cik gan bieži neiznāk pārmest nesadzirdēšanu... To cilvēki mēdz pārmest viens otram, par to savstarpēji gaužas mūsu pozīcijas un opozīcijas partijas, par valstsvīru kurlumu dažādu ķibeļu sakarā dzird runājam tautu. Bet ir cilvēki mums līdzās, kuriem nedzirdēt ir likteņa izspēlēta nolemtība."