Informācija vecākiem

 • PDF
 • Drukāt
 • E-pasts

 

Vecāki!

Savus ierosinājumus, priekšlikumus vai iebildumus par darbu skolā variet izteikt:

* savas klases vecāku pārstāvim, kas darbojas Skolas domē,

* piedaloties atklātajās Skolas domes sēdēs,

* piedaloties skolas organizētajās  aptaujās par skolas dzīvi,

* vēršoties pie klases pedagogiem vai skolas administrācijas.

 


VECĀKU NEDĒĻA
20.02. - 24.02.

*Vecākiem būs iespējams piedalīties mācību stundās, ārpusstundu aktivitātēs, tikties ar skolotājiem, administrāciju un atbalsta personālu.

*Vecāki klasēs vadīs audzināšanas stundas.

*22. februārī no plkst.11.00 skolā viesosies topošie pirmklasnieki un viņu vecāki.

*Aicinām izteikt savus priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai!

Skolas administrācija


  

VECĀKIEM ZINĀŠANAI!

Kā rīkoties, ja Jums ir aizdomas par vardarbību vai mobingu skolā:

* Informēt internāta skolotāju vai skolas sociālo pedagogu!

*Iesniegt pēc iespējas precīzāku notikuma, gadījuma aprakstu vai, ierodoties skolā, to sniegt mutiski!

Labs, paplašināts metodiskais materiāls, kā rīkoties vardarbības vai mobinga gadījumā, ir atrodams skolas mājas lapas sadaļā ,,Informācija vecākiem” un  interneta resursā www.tiesībsargs.lv  sadaļā ,,Pētījumi un publikācijas’’. Informatīvie materiāli.

Ja skolā vai ārpus skolas ar izglītojamo noticis negadījums, skolas darbinieks, kas to ir konstatējis vai saņēmis informāciju par negadījumu, nekavējoties  informē skolas administrāciju, kas veic atbilstošas darbības un nosaka atbildīgo personu, kas informē vecākus.

Skolas administrācija

 

 


 

 

Informācijas apmaiņas kārtība par skolēniem, kam nepieciešams atbalst šeit.

 

 


 

11. aprīlī notiks ikgadējais Vecāku forumu. Šogad foruma tēma ir "ATBALSTS BĒRNU UN PUSAUDŽU PSIHOLOĢISKAI VESELĪBAI". Tas norisināsies Rīgā, LU Mazajā aulā Raiņa bulvārī 19, pl. 13:00-18:00.

Forumā paredzētas dažādu speciālistu prezentācijas un padziļinātas darba grupas par sekojošām tēmām:

- uzvedības traucējumu prevencija un novēršana,

- depresija un trauksme bērniem un pusaudžiem,

- kā pasargāt bērnu no atkarībām, tajā skaitā datoratkarības,

- stresa avoti bērnu un pusaudžu dzīve, risinājumi,

- kur rast resursus vecākiem,

- kā pasargāt bērnu, kad vecāki nevar saprasties?

- kā attīstīt emociju regulāciju,

- atbalsta sistēma un resursi viena vecāka un jauktām ģimenēm,

- seksuālā izglītība un citas.

Te ir redzama informācija par Vecāku forumu un tā dienas kārtību, kā arī iespēja reģistrēt savu dalību: http://www.berniemdraudzigs.lv/2016/03/socialo-inovaciju-forums-risinajumi-bernu-un-pusaudzu-psihologiskai-labklajibai/

Sekojiet informācijai par Latvijas Vecāku forumu arī sociālajos tīklos Facebook un Twitter!

Kristīne DūdiņaL
VF padomes locekle
tālr. +371 26161640
www.vecakuforums.lv

 

 


 

 

Informatīvā bukleta par skolu 1. lapa šeit.

Informatīvā bukleta par skolu 2. lapa šeit.

Informatīvā bukleta par skolu 3. lapa šeit.

Informatīvā bukleta par skolu 4. lapa šeit.

 


 

Vecāku informēšanas sistēma Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā - attīstības centrā šeit.

 

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā šeit.

 


 

Cienījamie vecāki!

Uzaicinām piedalīties skolas

VECĀKU NEDĒĻĀ

no š.g. 22. februāra līdz 26. februārim

Jums pieejamā laikā .

*Jums būs iespējams piedalīties mācību stundās, ārpusstundu aktivitātēs, tikties ar skolotājiem, administrāciju un atbalsta personālu.

*Vecāki klasēs vadīs audzināšanas stundas.

*25. februārī no plkst. 11:00 skolā viesosies topošie pirmklasnieki un viņu vecāki.

*26. februārī plkst. 11:00 notiks Skolas domes atklātā sanāksme, kurā Jūs varēsiet izteikt savus priekšlikumus skolas darbības uzlabošanai.

*Par ierašanos laikus līdz 22. februārim ziņojiet klases skolotājai vai internāta skolotājai.

 

 


 

Valmieras 1. klašu skolēniem papildu brīvdienas - 2016. gada 8. februāris - 2016. gada 14. februāris.

 


 

 

Cienījamie vecāki!

Uz skolu nedrīkst sūtīt bērnus ar:

• caureju,

vemšanu,

dzelti,

paaugstinātu temperatūru,

iesnām,

sāpēm kaklā,

izsitumiem uz ādas (tai skaitā herpēm uz lūpām),

ādas bojājumiem (apdegumu brūcēm, augoņiem u.c.).

Pēc slimošanas skolu var apmeklēt tikai ar ģimenes  ārsta izziņu.

Matiem jābūt tīriem (nav utis, gnīdas).

Visos gadījumos, kad nepieciešams skolā lietot medikamentus, obligāti jābūt ārstējošā ārsta norādījumiem par medikamentu lietošanu.

Lūdzu ievērot šīs prasības, lai pasargātu savu un citu bērnu veselību!

 

 


 

Ja vēlaties studēt: Personas ar I vai II invaliditātes grupu var pieteikties kredītam bez kredīta nodrošinājuma

Veikti grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr.220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 220), kas stājās spēkā ar 2015. gada 31. decembri.

 

 


 

Latvija Televīzija piedāvā īpaši sagatavotās filmas bērniem  un pieaugušajiem ar subtitriem.

Ar Ziemassvētku un Jaungada brīvdienu programmu var iepazīties šeit.

 


 

LNS informācija par valsts apmaksātajiem surdotehniskajiem palīglīdzekļiem bērniem 2016. gadā šeit.

 


 

Informācija vecākiem

Pamatojoties uz Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padomes 2015. gada 11. novembra ārkārtas sēdes lēmumu par vienas dienas izglītības un zinātnes darbinieku brīdinājuma streika rīkošanu 2015. gada 27. novembrī, informējam, ka Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra kolektīvs pievienojas streikam.

Ņemot vērā, ka pedagogi 27.novembrī neveiks savus darba pienākumus, aicinām būt saprotošiem un bērnus šajā dienā uz skolu nesūtīt!

Autobuss no skolas uz Rīgu kursēs 26.novembrī (ceturtdien) plkst.12.40

Paldies par izpratni!

VVBIVS – AC arodkomiteja

 


 

Informācija

Skolas dzirdes centrā bērni var saņemt valsts apmaksātus dzirdes aparātus. Līdz 2017. gada 31.decembrim sīkāka informācija šeit.

 


 

Kur saņemt surdotulka pakalpojumus? Informācija no avīzes "Kopsolī" šeit.

 


 

No 24.09. – 25.09. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē vājdzirdīgo un nedzirdīgo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku izvērtēšanu un vadīšanu Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā.

Vienlaikus izpētes ietvaros tiks veikta vājdzirdīgo un nedzirdīgo bērnu vecāku aptauja, lai noskaidrotu viedokli par bērna tiesību nodrošināšanas iespējām izglītības iestādē un pašvaldībā.

Plānotās tikšanās laiks ar vecākiem 25.09. plkst.11.00 VVBIVS- AC skolas zālē.

Ar cieņu, Sandra Freimane,

Latvijas Nedzirdīgo savienības psiholoģe

Tel.29419787

Lūgums atbalstīt un piedalīties!

Ar cieņu, Andris Tauriņš,

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra

direktors

Par savu piedalīšanos pasākumā informējiet internāta skolotājus līdz 24.09!

 


 

Informācija absolventiem un viņu vecākiem no Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS):

Tā kā surdotulka (zīmju valodas tulka) pakalpojumu izglītības programmas apguvē profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība, mums svarīgi būtu zināt, kādās izglītības studiju programmās absolventi plāno mācīties, lai LNS varētu optimāli saplānot tulku darbu.

Vairāk informācijas par šo valsts apmaksāto pakalpojumu var iegūt LNS mājaslapā: http://www.lns.lv/lat/pakalpojumi/surdotulka_pakalpojums/?doc=9632

 


 

 

Informatīvs materiāls vecākiem par mobingu un vardarbību apskatāms šeit.


  

VECĀKU NEDĒĻA

23.02. – 27.02.

*Vecāki piedalās stundās un ārpusstundu aktivitātēs.

*Vecāki tiekas ar skolas administrāciju, skolotājiem un atbalsta personālu.

*Vecāki vada audzināšanas stundas.

*26.02. no plkst.11.00 skolā viesojas topošie pirmklasnieki un viņu vecāki.

(Pasākuma programma apskatāma šeit)

*27.02. plkst.11.00 skolas domes  sanāksme.

Vecākiem ir iespēja apmeklēt skolu sev pieņemamā laikā.

Skolas administrācija

 


 

 

Cienījamie vecāki!

VVBIVS-AC Vecāku domes parstāvji izvirzīja priekšlikumu dibināt fondu skolas atbalstam. Nodibinot šadu fondu, varētu mūsu bērnus finansiāli atbalstīt:

·) skolas radošajos pasākumos,

·) apbalvot par sasniegumiem mācībās un interešu izglītības jomā,

·) atbalstīt dalību mācību olimpiādēs un sporta sacensībās,

·) organizēt vasaras nometnes,

·) iepirkt trenažierus, spēles u.c. kvalitatīvākai brīvā laika pavadīšanai.

Lai nodibinātu fondu, ir nepieciešama VVBIVS-AC vecāku piekrišana. Lūdzu, aplieciniet ar savu parakstu, ja esat par fonda dibināšanu! Būsim atsaucīgi!

Ar cieņu,
Skolas domes pārstāvis Vineta Brokāne (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ; telefons: 26487399)

Dokumenta elektroniskā versija šeit: *.doc, *.pdf.


 


 

Informācija par skolu, ko vajadzētu zināt vecākiem, apkopota bukletā. Bukleta e-versija pieejama šeit.

 


 

 

Informācija par LTV raidījumiem ar surdotulkojumu

No 7. septembra LTV sākusi raidīt animācijas filmas ar tulkojumu zīmju valodā. Nedzirdīgo savienības mājaslapā tika sagatavota informācija, kur skatīt LTV sagatavotās multiplikācijas filmas ar surdotulkojumu - skat. šeit: http://www.lns.lv/lat/jaunumi/?doc=12553.

Vecākās klases skolēnus varētu interesēt raidījumi "Te", ko LTV ir sagatavojusi ar subtitriem. Šobrīd LTV piedāvā "Te!" raidījuma 8 sērijas.

Raidījumu "TE!" veidojusi VFS Films sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru, Latvijas Mobilo Telefonu un Latvijas Televīziju, lai apzinātu un atspoguļotu vietējās vērtības un masveidā popularizētu vietējo tūristu ceļošanu visās gada sezonās.

Raidījumus ar subtitriem skatīt šeit: http://www.ltv.lv/lv/dokumentalie/surdo/te/ 

 

Vecākiem! Zināšanai!

09.04.2014. stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā. Šā likuma 248.1 pants noteic, ka jaunu psihoaktīvu vielu vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana vai pārsūtīšana realizācijas nolūkā, vai realizēšana ir noziedzīgs nodarījums, par kuru izdarītājs var tikt sodīts ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem. Taču, ja minētās darbības ir izraisījušas smagas sekas, izdarītājs var tikt sodīts ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai piespiedu darbu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

Pie atbildības var tikt sauktas ne tikai personas, kuras aktīvi iesaistās psihoaktīvu vielu izplatīšanas biznesā, bet arī jaunieši, kuri savā starpā dalās ar šīm kaitīgām vielām.

Skolas administrācija


 


Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Drīz pienāks laiks izvēlēties skolu, kurā mācīsies Jūsu bērni.

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs piedāvā iegūt pamatizglītību mācību programmās-

•) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem (21015211),

•) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811),

•) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911).

No 24. februāra līdz 28. februārim skolas administrācija aicina piedalīties Vecāku nedēļā Jums pieejamā laikā.

Jums un Jūsu bērniem būs iespēja -

•) iepazīties ar skolu un internātu,

•) saņemt Jūs interesējošo informāciju.

Lūdzam ierašanos pieteikt ! Tālrunis – 64222475

Skolas administrācija

Mūsu skola izmanto elektronisko žurnālu e-klase (www.e-klase.lv). Reģistrējot skolēnu žurnālā, viņš automātiski saņem lietotājvārdu un paroli. Lietotājvārds ir jūsu bērna personas kods, bet parole ir īpaša burtu un simbolu kombinācija. Skolā jaunpienākošie skolēni lietotājvārdu un paroli, kā arī īsu instruktāžu par e-klases lietošanu var saņemt pie direktora vietnieces informātikā Rudītes Ortlovas 231.kabinetā.

Tiklīdz skolēna personas lietā ievada telefona numuru, tā atbilstošajai personai (skolēns, tētis, mamma) automātiski nosūtas parole konkrētam lietotājam.E-klasi var uzreiz lietot un automātiski ir pieslēgts bezmaksas Uzaicinājuma komplekts.Tajā ir pieejami: galvenajā lapā dienasgrāmatas izraksts 2 dienām ar visu, kas ir ievadīts: stundas, mājas darbi, atzīmes, piezīmes. To var ritināt uz priekšu un atpakaļ visa mācību gada robežās. Rezultātā vecākiem ir pieejama pilnīgi visa informācija par mācību procesu: e-klases pasts,vecāku sarunas (forums klases biedru vecāku starpā), skolēna kavējumu pieteikšana

Atgādinājums!

Lai persona varētu izmantot Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktās tiesības un, pavadot personu ar I grupas invaliditāti vai bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, sabiedriskajā transportā braukt bez maksas, šai personai jābūt vismaz 13 gadus vecai.

No uzņēmuma VTU "Valmiera" saņemtā vēstule pilnībā pieejama šeit.
Veidlapa vecāku atļaujai veikt psiholoģisko konsultāciju un izpēti šeit: doc., .pdf., .odt.
Atbalsta grupa vecākiem


Atbalsta grupas ilgums – 12 nodarbības

Vienas nodarbības ilgums – 2,5h, no pl.15:00 – 17:30

Nodarbību biežumsdivas reizes mēnesī (ik pa divām nedēļām)

Tikšanās vieta: Valmiera, J.Vītola iela 4., 2.st., 10.kab.

Dalības maksa par nodarbībupiesakoties līdz 14. decembrim 8 lati, pēc tam 10 lati

Pirmā nodarbība 11.01.2013.

Sīkāka informācija šeit.
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola - attīstības centra Mācību grāmatu saraksts 2012./2013. m.g. (APSTIPRINĀTS ar Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra direktora A.Tauriņa 2012.gada 10.maija rīkojumu Nr.18/1-11/12/24.) šeit.
KĀ VEICINĀT  BĒRNA AR KOHLEĀRO IMPLANTU  DZIRDES UZTVERES UN VALODAS  ATTĪSTĪBU?

Ņemot vērā bērnu ar kohleāro implantu (KI) skaņu un valodas uztveres īpatnības, mums jārada optimālie apstākļi viņa dzirdes un valodas sapratnes attīstīšanai. Tie ir:

1) bērnam regulāri jānēsā KI, un KI procesoram jābūt labi noskaņotam;

2) komunicējot ar bērnu, labāk atrasties viņam blakus metra attālumā implanta pusē vai priekšā;

3) pirms runāt ar bērnu, pievērst sev viņa uzmanību;

4) sarunā ar bērnu lietot vienkāršas īsas frāzes;

5) runāt ar bērnu sarunvalodas balss skaļumā, nedaudz lēnāk;

6) ar balsi izdalīt klusākās vārda daļas, priedēkļus, galotnes, neuzsvērtās zilbes;

7) nepārtraukti pievērst bērna uzmanību apkārtējām skaņām un valodai, atkārtot kopā ar bērnu saklausīto skaņu (attēlot to darbībā), paskaidrot  skaņas nozīmi ;

8) mācīt bērnam  atpazīt valodas skaņas.Tas nepieciešams, lai attīstītu spēju iegaumēt ar dzirdi uztvertos jaunos vārdus.

9) maziem bērniem svarīgi stimulēt jebkādas balss reakcijas  un mēģinājumus runāt, piedāvājot bērnam atkārtot jūsu izrunātos vārdus vai atbildēt uz jautājumu, dodot viņam atbildes paraugu;

10) regulāri paskaidrot bērnam jauno vārdu un frāžu nozīmi, pārbaudīt to sapratni, stimulēt to patstāvīgu pielietojumu, bet ne tikai atkārtošanu;

11) komunicējot ar bērnu svarīgi bieži uzdot viņam jautājumus, lai arī sākumā jums bieži pašam vajadzēs uz tiem atbildēt. Tas stimulē bērna domāšanas attīstīšanu, valodas sapratni, bet vēlāk tieksmi un prasmi pašam uzdot jautājumus;

12) ģimenē ieteicams runāt vienā valodā.

Attīstības centra speciālistes

KUR BĒRNAM AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM LABĀK  MĀCĪTIES – VISPĀRIZGLĪTOJOŠAJĀ VAI SPECIĀLAJĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ BĒRNIEM AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM?

Tas ir atkarīgs no:

·) dzirdes stāvokļa,
·) valodas stāvokļa,
·) runas kvalitātes,
·) ģimenes stāvokļa,
·) intelektuālām spējām,
·) sociālās piemērošanās spējām.

Iekļaujošā izglītība rekomendējama bērniem ar

·) ar pietiekošu sarunu valodas vārdu krājumu;
·) saprotamu izrunu;
·) prasmi uztvert sarunu biedra valodu;
·) prasmi veidot teikumus;
·) prasmi saprast vienkāršus tekstus;
·) prasmi pastāstīt par attēlu vai kādu notikumu savā dzīvē.

Attīstības centra speciālistes

Par kavējumiem

MK noteikumi Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi", tad VVBIVS administrācija informē vecākus/aizbildņus, ka viņu pienākums ir sazināties ar klases audzinātāju par bērna neierašanos skolā konkrētajā dienā līdz plkst. 12:00, t.i., piezvanot vai atsūtot SMS, uzrakstot vēstuli uz e-pastu u.c.

Ja gadījumā klases audzinātājam nav zināms iemesls par izglītojamā neierašanos skolā vai tas nav uzskatāms par attaisnojošu un viņš ir kavējis vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī, tad izglītības iestādes pienākums ir nekavējoties rakstiskā veidā informēt  pašvaldības Izglītības pārvaldi, sociālo dienestu, Bātiņtiesu, kuras atbilstoši savai kompetencei noskaidros izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus.

Lūgums vecākiem/aizbildņiem laikus sazināties ar klases audzinātāju un informēt par bērna neierašanos skolā, lai izglītības iestādei problēmsituācijas risināšanā nebūtu jāiesaista pašvaldībaas izglītības pārvalde, sociālais dienests, Bāriņtiesa vai bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Sociālā pedagoģe Dace Zariņa

Zīmi kavējumu attaisnojumam lejuplādēt šeit .pdf .doc
Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra izstrādātie pirmsskolas izglītības grupas iekšējās kārtības noteikārtības noteikumi, kuri apstiprināti ar 2011.gada 1. aprīļa direktora A.Tauriņa rīkojumu Nr.18/1-10/10/40: kārtības noteikumi

Līgums par bērnu aprūpi pirmskolas izglītības iestādē: lejuplādēt šeit .pdf .doc

Informācija par 112 pakalpojuma ieviešanu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) strādā pie 112 pakalpojuma ieviešanas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

VUGD plāno, ka novembra sākumā vājdzirdīgi un nedzirdīgi cilvēki, kuru telefonu numuri būs ievietoti LNS apkopotajā datu bāzē, varēs sūtīt bezmaksas īsziņu uz tālruņa numuru 112. Datu bāzē esošais tālruņa numurs palīdzēs VUGD uzstādītajai 112 īsziņu apstrādes programmai atpazīt īsziņas sūtītāju – Jūsu bērnu, kas dos iespēju ātri un kvalitatīvi sniegt nepieciešamo palīdzību Jūsu bērnam.

Tālruņa numurs 112 ir vienotais ārkārtas notikumu tālrunis, uz kuru jāsūta īsziņa tikai gadījumos, kad ir apdraudēta cilvēka drošība, veselība vai dzīvība un ja nav iespēju lūgt kādu blakus esošu runājošu cilvēku piezvanīt uz 112 nepieciešamā dienesta izsaukšanai.

Tātad, ja ir radusies nepieciešamība izsaukt ugunsdzēsējus, policiju, neatliekamo medicīniskās palīdzības dienestu vai gāzes dienestu, ir jāsūta īsziņa, kurā jābūt norādītai sekojošai informācijai:

 1. Notikuma kods:

01 - ugunsdzēsības un glābšanas dienests

02 - policija

03 - neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

04 - gāzes avārijas dienests

 1. Kur notikusi nelaime (notikuma vietas adrese)
 2. Kas noticis (īss apraksts) ar pašu, vai ar kādu citu
 3. Cietušās personas vārds, uzvārds (ja dienestu nepieciešams izsaukt kādai citai personai un ja personas vārds ir zināms)
 4. Vecums

Šī gada oktobrī VUGD amatpersonas plāno ierasties Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā, lai informētu par plānoto pakalpojumu, kā arī izskaidrotu gadījumus, kad drīkst sūtīt īsziņu uz tālruņa numuru 112.

Par maldinošu operatīvā dienesta izsaukšanu var tikt piespriests administratīvais sods.

Skolēnu vecāki saņems informāciju par šo pakalpojumu un ar savu parakstu apliecinās, ka iepazinušies ar šo pakalpojumu un neiebilst par bērna mobila telefona numura ievietošanu VUGD datu bāzē.

Skolas administrācija

Vecāki!

Šogad mūsu skola izmanto elektronisko žurnālu e-klase (www.e-klase.lv).

Lai tajā varētu ieiet, Jums Jūsu bērna internātskolotājs nodos lietotājvārdu un paroli. Lietotājvārds ir jūsu bērna personas kods, bet parole ir īpaša burtu un simbolu kombinācija. Šādā veidā Jums bez maksas būs iespēja apskatīt sava bērna dienasgrāmatu.

Ja Jūs vēlaties pieslēgties e-klases piedāvātajam „Ģimenes komplektam”, kurš ir maksas pakalpojums, tad Jums jāvēršas pie sava bērna internātskolotāja.

Skolas administrācija
Vecāku ievērībai!

Tā kā š.g.1.februārī spēkā ir stājušies MK noteikumi Nr.89 ,,Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi’’, VVBIVS – AC administrācija informē vecākus/aizbildņus, ka viņu pienākums ir sazināties ar skolas lietvedi par bērna neierašanos skolā konkrētajā dienā līdz plkst.12:00, t.i., piezvanot pa telefonu 64222475 vai atsūtot SMS uz telefonu 26407817, vai uzrakstot vēstuli uz e-pastu ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ), norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi un neierašanās iemeslu, kā arī paredzamo bērna ierašanās datumu skolā un ziņotāja vārdu un uzvārdu.

Ja gadījumā klases skolotājam nav zināms iemesls par izglītojamā neierašanos skolā vai tas nav uzskatāms par attaisnojošu un viņš ir kavējis vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī, tad izglītības iestādes pienākums ir nekavējoties rakstiskā veidā informēt pašvaldības izglītības pārvaldi, kura atbilstoši savai kompetencei noskaidros izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus.

Lūgums vecākiem/aizbildņiem laikus sazināties ar skolas lietvedi un informēt par bērna neierašanos skolā, lai izglītības iestādei problēmsituācijas risināšanā nebūtu jāiesaista izglītības pārvalde.

(MK noteikumi Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”)

Skolas administrācija

Izglītība pēc 9. klases


Tuvojoties pavasarim, devīto klašu skolēniem īpaši aktuāla ir savas nākotnes plānošana.

Ir pieejama informācija par profesionālo izglītību pēc 9. klases.

Informācija par profesionālās izglītības iespējām personām ar īpašām vajadzībām Rīgas pilsētā, reģionā un Vidzemes reģionā.

Informācija par profesionālās izglītības iespējām personām ar īpašām vajadzībām Latgales, Zemgales un Kurzemes reģionos.


Aktuālai informācijai par skolām iespējams sekot līdzi lapā www.niid.lv


Viena no iespējām, kur mācīties tālāk Vidzemes reģionā, ir Alsviķu profesionālā skola.


Alsviķu profesionālā skola

Informācija personām ar 1., 2., 3., grupas invaliditāti.


Skolā iespējams apgūt šādas profesijas:

 • šuvējs - 2 gadi
 • pavāra palīgs - 2 gadi
 • koksnes materiālu apstrādātājs - 3 gadi
 • apavu labotājs - 2 gadi
 • teksta redaktora operators - 3 gadi
 • aprūpētājs - 3 gadi
 • pavārs - 3 gadi
 • būvstrādnieks - 3 gadi

2011./2012. mācību gadā audzēkņi tiks uzņemti sekojošās profesijās:

 • 1. Pavārs – 3 gadi

 • 2. Pavāra palīgs – 2 gadi

 • 3. Aprūpētājs – 3 gadi

 • 4. Koksnes materiālu apstrādātājs – 3 gadi

 • 5. Šuvējs – 3 gadi

 • Mācības

 • No 1. septembra līdz 30. jūnijam.
 • Brīvdienas - Ziemassvētkos.

Skola piedāvā:

 • Dienesta viesnīcu (dzīvojamās istabas, atpūtas telpas. dzīves mācības telpa ar virtuvi, veļas mazgājamo automātu u.c.) - daļējas maksas pakalpojums.
 • Ēdnīcas pakalpojumi (valsts apmaksāta ēdināšana 3 x dienā ēdināšana personām ar 1., 2., 3., grupas invaliditāti, kuri dzīvo dienesta viesnīcā)
 • Individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem: individuālās sociālās rehabilitācijas programma, fizioterapija, masāžas, ūdens procedūras.
 • Logopēda pakalpojumus.
 • Psihologa pakalpojumus.
 • Zīmju valodas tulka pakalpojumus.
 • Atsevišķus maksas pakalpojumus.
 • Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas: interešu pulciņi, sporta aktivitātes (sporta zāle, sporta laukumi, trenažieru zāle), bibliotēka.

Jāiesniedz šādi dokumenti vai dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

1. Iesniegums, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un profesija.

2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izsniegtās invaliditātes izziņas kopija ar norādi par pakalpojuma nepieciešamību.

3. Ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli dokumenta iesniegšanas brīdī.

4. Pases kopija un dzīves vietas deklarācija.

5. Dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību un kvalifikāciju.

6. Invalīda apliecības kopija.

7. 3 foto (3x4 cm)

8. Bāreņiem - bāreņa apliecība.

9. Bankas konta numurs, kas atvērts uz audzēkņa vārda.

10. Iesniegums, ja vēlas mācīties vakarskolā.


Kontaktinformācija

Tālrunis uzņemšanas nodaļai:

64307132, fakss 64307135

Adrese:

Alsviķu pagasts, Alsviķi, Alūksnes novads, LV 4333

E-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Mājas lapa:

www.alsviki.lv


Mūsu skolas skolēniem tiek dota iespēja pēc devītās klases mācīties Barkavas Arodvidusskolā.

Barkavas arodvidusskola

Skolai ir dienesta viesnīca, ēdnīca.

Skolā ir iespēja apgūt militāro mācību un papildus iegūt B kategorijas autovadītāju apliecību.

iespējas praktizēties ārzemēs starptautisko projektu ietvaros.

Izglītības programmā "Būvdarbi" (apdares darbu tehniķis) uzņem arī jauniešus ar dzirdes traucējumiem. (Mācību ilgums - 4 gadi, Iepriekšējā izglītība - 9 klase).

Dokumenti iesniegšanai: izglītības dokuments, medicīniskā izziņa 86u, 4 fotogrāfijas, personu apliecinoša dokumenta kopija.

Papildus izglītojamie saņem ESF mērķstipendiju (1. kursā līdz 20 Ls, sākot ar 2. kursu līdz 50 Ls).


Kontaktinformācija:

Adrese:

Dzirnavu iela1, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV - 4834

Tālrunis:

64807211, 64807215

e - pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Mājas lapa:

www.bavs.lvPedagogu un vecāku sadarbība bērna runas skaidrības, valodas un dzirdes uztveres attīstīšanā

Bērna ar dzirdes traucējumiem runātprasmes un valodas uztveres attīstīšana notiek pedagogu un vecāku ciešā sadarbībā. Skolā ir mērķtiecīgi organizēts mācību process, kurā bērni  apgūst jaunus jēdzienus, attīsta valodas uztveri ar dzirdi. Mācīšanas darbam jāturpinās ģimenē. Sadarbojoties ar pedagogiem, vecāki izprot bērna valodas attīstīšanas uzdevumus un aktīvi iesaistās to risināšanā.

Plašs aktīvais vārdu krājums ir viens no svarīgākiem nosacījumiem, lai bērns ar dzirdes traucējumiem veiksmīgi integrētos sabiedrībā.

Mācību stundās apgūtos vārdus, internāta skolotāja vadībā skolēni nostiprina ārpusstundu darbā. Lai jaunie vārdi  nostiprinātos bērna  aktīvajā vārdu krājumā, tie jāatkārto nepārtraukti, un mācīšanās  procesam  jāturpinās mājās. Vecāki  nostiprina  skolā mācītos vārdu  brīvā vidē. Liela nozīme ir vecāku un pedagogu sadarbībai. Pedagogi informē vecākus par mācītiem jaunajiem vārdiem. Vecāki var lūgt pedagoga palīdzību par mācīšanas metodēm. Jaunie vārdi bērna aktīvā vārdu krājumā vislabāk nostiprinās darbībā. Mājas vide  to var nodrošināt vislabāk.

Jauno vārdu mācīšanas paņēmieni:

 • Jauno vārdu uzraksta uz plakātiņa. (Piemēram: Rīve)
 • Jauno vārdu iekļauj frāzē, teikumā. ( Mamma rīvē. Es rīvēju. Rīve stāv uz galda)
 • Bērns komentē savu darbību ( Es paņemu rīvi. Es nolieku rīvi. Es rīvēju)

Kad jaunais vārds ir apgūts, plakātiņu nelieto.

Svarīgi, lai bērns runātu teikumos, nevis  nosauktu tikai jēdzienu, kā arī pieņemt atbildi skaņu valodā nevis zīmju valodā.

Jauno vārdu apguve ir grūts darbs. Tāpēc vecākiem un pedagogiem jāmotivē bērns runāt.

Lai bērna ar dzirdes traucējumiem runa būtu skaidra un saprotama, nozīmīga ir skaņu izrunas mācīšana. Skolā tas notiek individuālā darba dzirdes uztveres attīstīšanas stundās un izrunas mācīšanas stundās. Skaņu automatizēšana notiek runas rosmēs un āpusstundu darbā.

Skaņu nostiprināšanas darbam ir jābūt nepārtrauktam. Tātad tam ir jāturpinās mājās. Vecāki pierod, ka bērns atsevišķas skaņas izrunā kļūdaini, kaut spēj tās izrunāt precīzi. Tāpēc svarīga ir vecāku un pedagogu sadarbība. Pedagogs iepzīstina vecākus ar  skaņām, kuras bērns mācās izrunāt skolā un sniedz metodisku palīdzību kā pareizi iemācīto skaņu nostiprināt brīvā valodā. Vecākiem nav jāmāca bērnam artikulācijas vingrinājumi un  artikulēt skaņas. Vecāki seko bērna runas skaidrībai.

Vienu reizi gadā katram bērnam skolas dzirdes centrā veic tonālo dzirdes pārbaudi. Lai vecāki varētu iepazīties ar bērna dzirdes stāvokli, audiogrammas tiek atdotas vecākiem. Divas reizes gadā katram skolēnam veic pedagoģisko dzirdes pārbaudi. Abus pārbaudes rezultātus analizē dzirdes kabineta skolotāja. Ar skolēnu dzirdes stāvokli un dzirdes iespējām dzirdes kabineta skolotāja iepazīstina mazo pedagoģisko kolektīvu. Bērna dzirdes uztveres iespējas ir svarīgi zināt pedagogiem un vecākiem, jo valodas attīstība notiek ciešā mijiedarbībā ar dzirdes attīstību.

Dzirdes uztveres attīstīšana notiek katrā mācību stundā, ņemot vērā bērna dzirdes uztveres iespējas. Jo vairāk attīstīs valodas uztveri ar dzirdes palīdzību, jo skaidrāka būs bērna runa un veidosies plašāks vārdu krājums.

Bērna dzirdes uztveres attīstīšanu vecāki turpina mājās, ņemot vērā dzirdes uztveres iespējas. Ja bērnam ir liels dzirdes zudums, tad iespējams dzirdes uztveres attīstīšanas darbu nav iespējams veikt. Konsultāciju par bērna dzirdes uztveres iespējam var sniegt klašu skolotājs un dzirdes kabineta skolotājs.

Obligāts nosacījums dzirdes uztveres attīstīšanā ir regulāra dzirdes aparāta lietošana mājās.

Dzirdes uztveres attīstīšanas paņēmieni:

 • runāt dažāda skaļuma  balsī;
 • saklausīt un noteikt skaņas virzienu un avotu;
 • sarunāties, pagriežot bērnam muguru;
 • mācīt saklausīt un atšķirt mūzikas rotaļlietas, mūzikas instrumentus, sadzīves trokšņus;
 • mācīt klausīties radio, televizoru un komentēt dzirdēto.

Bērna dzirdes uztveres attīstīšanu vēlams veikt ar dzirdes aparātiem un bez dzirdes aparātiem.

Aicinu vecākus aktīvi interesēties un sadarboties ar pedagogiem par bērna dzirdes uztveres iespējām u, valodas un runātprasmju attīstīšanu.Dzirdes kabineta skolotāja

Vineta Ragēvičiusa

02.03.2011.

Informācija par skolas apmeklēšanu lielā salā!
iestādi neapmeklē izglītojamie: 

1. Vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C.

2. Vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C.

Skolas administrācijaPar drošu interneta lietošanu

Šī gada 8. februārī vairāk nekā 60 valstis visā pasaulē apvienosies, lai astoto gadu pēc kārtas atzīmētu Vispasaules Drošāka interneta dienu.

Biedrības „Latvijas Interneta asociācija” Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs par godu Vispasaules Drošāka Interneta Dienai 8.februārī rīko plaša mēroga kampaņu par bērnu un jauniešu drošību internetā ar saukli „Internets – tā nav spēle. Tā ir tava dzīve!”. Kampaņas mērķis ir vērst sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, uzmanību uz problēmām, kas saistītas ar  aktivitātēm virtuālajā vidē.

Arī mūsu skolā šonedēļ tiek aktualizēta droša interneta lietošana.


Zemāk pieejami materiāli, ar kuru palīdzību pārrunāt droša interneta lietošanu arī mājās.
Informatīvs materiāls bērniem.
Informatīvs materiāls jauniešiem.
Informatīvs materiāls skolotājiem un vecākiem.


Ieteikumi vecākiem saskarsmes uzlabošanai ar vājdzirdīgu vai nedzirdīgu bērnu

Dace Zariņa ( mūsu skolas sociālais pedagogs) un Zita Roze izveidojušas metodisko materiālu darbam ar vājdzirdīgiem bērniem, izmantojot profesionālās zināšanas un praksē gūto pieredzi. Sociālie pedagogi, tāpat skolotāji un vecāki, to var izmantot arī komunikācijā ar bērniem bez dzirdes traucējumiem, ne tikai ar vājdzirdīgiem bērniem.

Daļa no sagatavotā materiāla veltīta vecāku saskarsmes uzlabošanai ar vājdzirdīgu vai nedzirdīgu bērnu. Tajā ir pieejami praktiski padomi, kā rīkoties, ja radušās konfliktsituācijas.

Ieteikumi vecākiem saskarsmes uzlabošanai ar vājdzirdīgu vai nedzirdīgu bērnu.Cienījamie vecāki!

Latvijā pieaug saslimstība ar gripu un citām akūtām augšējo elpceļu infekcijām. Arī skolā pēdējās nedēļas laikā palielinājies ar vīrusa infekcijām un gripu saslimušo skolēnu skaits.

Lai izvairītos no infekciju izplatīšanās un komplikācijām pēc saslimšanas, lūdzu pirms braukšanas uz skolu pārliecināties, ka bērns ir vesels (nav iesnas, klepus, temperatūra vai citas sūdzības). Gripas profilaksei ievērojiet personīgo higiēnu!

Vīrusu infekcijas gadījumā, obligāti konsultējieties ar savu ģimenes ārstu. Minimālais ārstēšanās laiks (bez komplikācijām) vīrusu infekciju saslimšanas gadījumā ir 7 dienas. To noteiks ģimenes ārsts.

Atgriežoties skolā, nepieciešama ārsta zīme.


Saites uz Latvijas infektoloģijas centra mājas lapā ievietotajiem dokumentiem:

Par gripas profilakses pasākumiem izglītības iestādēs

Paziņojums par gripas izplatību

Ieteikumi iedzīvotājiem, kā rīkoties, kad radušās aizdomas par saslimšanu ar gripu

Skolas ārsts pediatrs Baiba AllikaNo šā gada visi bērni invalīdi līdz 18 gadu vecumam sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas

No šā gada 1.janvāra spēkā stājies jaunais Invaliditātes likums, saskaņā ar kuru bērna invalīda statuss ir visiem bērniem līdz 18 gadu vecumam.Kā ziņo Labklājības ministrijā, līdz šim bērnā invalīda statuss tika noteikts bērniem līdz 16 gadu vecumam. Iestājoties 16 gadu vecumam, invaliditāte tika noteikta tāpat kā pieaugušajiem, tas ir, sadalījumā grupās. Saskaņā ar šīm izmaiņām, tiks novērsta līdzšinējā pretruna ar Satversmi, kurā bērns tiek definēts kā persona līdz 18 gadu vecumam.

Tāpat pieņemtās un spēkā stājušās izmaiņas līdz ar to paredz, ka visi bērni līdz 18 gadu vecumam sabiedrisko transportu visā Latvijas teritorijā varēs izmantot par velti. Līdzšinējā kārtība paredzēja, ka no 16 gadu vecuma III grupas invalīdiem nebija bezmaksas braukšanas iespēju sabiedriskajā transportā.

Tāpat arī personas, kuras pavada bērnu invalīdu, varēs sabiedrisko transportu izmantot par velti. Lai bez maksas izmantotu sabiedriskā transporta pakalpojumus, personai,  kura  pavada  personu  līdz  18  gadu vecumam ar invaliditāti, ir nepieciešams vai nu saņemt pie transporta līdzekļa vadītāja bezmaksas biļeti, vai arī saņemt  Rīgas satiksmes Klientu apkalpošanas centros personalizēto e-talonu un reģistrēt to transporta līdzeklī katru brauciena reizi.

Informācija:

Invaliditātes likums

www.e-skola.lv


Grāmata - "Mans bērns izvēlas karjeru"


Grāmata palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā.

(Uz grāmatas attēla uzklikšķiņot, tā tiks parādīta)Cienījamie vecāki!

Ko nozīmē bērnu aizsardzība un drošība? Tā nav tikai drošība uz ielas, apiešanās ar elektroierīcēm, tā ir bērna drošība mājās, skolā, ārpus mājas, arī internetā. Drošība ir pasākumu kopums, kuram cauri vijas galvenā doma – bērnam jāzin pamatlietas, ko drīkst un ko nedrīkst, un arī pašam jāprot izdarīt spriedums, analizēt turpmākās situācijas. Janvārī skolā pārrunājam vispārējās drošības jautājumus.

Lūdzam Jūs pārrunāt ar savu bērnu drošības jautājumus par periodu, kad bērns atrodas ārpus skolas – mājās vai ceļā uz skolu un tml. (Ceļu satiksmes noteikumi, atstarotāji, dažādas atkarības, svešinieki uz ielas, ugunsdrošība, ledus bīstamība, elektrodrošība, interneta drošība, uzvedība sabiedriskās vietās u.c.)

Informācijas iegūšanai var izmantot Valsts policijas mājas lapu skolēniem - tajā ir informācija par drošības jautājumiem, kura pasniegta vienkāršā, interesantā veidā.

Lai jaunais gads mums būtu ne tikai veiksmīgs, bet arī drošs!

Skolas administrācija
Cienījamie bērnudārza un 1. - 4. klašu vecāki!

Uzaicinām Jūs 23. decembrī plkst. 11.00 skolas zālē piedalīties Ziemassvētku pasākumā "Tiekamies pasakā."

Skolas administrācija