Attīstības centra aktualitātes

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās aktivitātes

Metodiskais atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar dažādiem (mācīšanās, valodas, redzes, dzirdes, jauktiem attīstības, garīgās un smagas garīgās attīstības) traucējumiem”

Ietvaros  VVBIVS-AC no 23. augusta līdz 24. novembrim notiek pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas semināri par bērnu ar dzirdes traucējumiem integrāciju un iespējamo palīdzību mācību procesā. Septiņos aizvadītajos semināros piedalījušies 105 vispārizglītojošo skolu pedagogi. Programmas īstenošanas kvalitātes vērtējumi visnotāļ ir pozitīvi.

Daži no tiem:

Man nav ko piebilst, manuprāt, viss ļoti kvalitatīvi. Mājās braukšu ar superidejām un jaunu pieredzi, kas noteikti noderēs turpmākajā darbā.

Liels paldies par kvalitatīvi organizētajiem kursiem!

Labi piedāvāti problēmsituāciju piemēri.

Patīkami teorijai blakus vērot praktisko darbību.

Paldies lektoriem par bagāto un profesionālo pieredzi.

Visi nodarbību vadītāji profesionāli praktiķi, kas nesavtīgi dalās savās zināšanās un pieredzē.

Viss bija tik labi, ka pat nezinu, vai var vēl ko pilnveidot.

Paldies, ka teorija nav pārākumā par praktiskiem piemēriem.

Paldies par nodarbību plānojumu! Ne mirkli nav sajūta, ka es to zinu, bet ir – tas man der! To jāizmanto! ...


Attīstības centra vadītāja Daina Liepiņa

 


Iesakām izlasīt saistošus rakstus zinātniski metodiskā žurnāla Defektoloģija 2017. gada numuros!

(НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЕФЕКТОЛОГИЯ +РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ+ ИНСТИТУТ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ РАО+)

Žurnāls pieejams VVBIVS attīstības centrā.

Sociālā integrācija

Nr.1

Raksta autors, nosaukums. I. Nurligajanovs „ Sociālie priekšstati par draudzību  jauniešiem ar dzirdes traucējumiem” .

Īss satura izklāsts. Autors piedāvā programmu sociālo priekšstatu  par draudzību izpētei, atklāj vispārējos, kopīgos  priekšstatus, īpašības, kas palīdz veidot draudzīgas attiecības, draugu ieradumus, draugu tipoloģiju (draugs- sekotājs, draugs- psihologs, draugs- līderis, draugs- biedrs) personām ar dzirdes traucējumiem jauniešu vecumā.

Speciālā psiholoģija

Nr.3

Raksta autors, nosaukums O. Šohova „ Eksperimentāls pētījums par pirmsskolas vecuma bērnu ar vairākiem attīstības traucējumiem emocionālās reaģēšanas īpatnībām”.

Īss satura izklāsts. Atklāti eksperimentālā pētījuma rezultāti par pirmsskolas vecuma bērnu ar vairākiem attīstības traucējumiem emocionālo reakciju  priekšmetiskas rotaļdarbības situācijās. Izdalīti emocionālās reaģēšanas īpatnību tipi, ko nepieciešams ņemt vērā audzināšanas un mācīšanas sekmīgai norisei.

Integratīvā un iekļaujošā izglītība

Nr. 2

Raksta autors, nosaukums I. Korobeiņikovs, N. Babkina „Izglītošanas vajadzību diferencēšana- pamats diferencētiem izglītošanas nosacījumiem jaunākā skolas vecuma bērniem ar psihiskās attīstības aizturi”.

Īss satura izklāsts. Doti bērnu ar PAA grupēšanas parametri, nosacīti atbilstoši bērnu  attīstības variantiem. Sistematizētas vispārējās izglītošanas prasības, kopējas visām grupām, kā arī atšķirīgas katrai grupai. Ieteikti izglītošanas nosacījumi.

Nr.3

Raksta autors, nosaukums R. Žavoronkovs „Bērnu ar ierobežotām veselības iespējām piekļuves nodrošinājums vispārējai izglītībai: situācijas analīze Krievijas Federācijā”.

Īss satura izklāsts. Analizēta likumdošana, prakse un  problēmas bērnu ar dažādiem attīstības  un veselības traucējumiem iekļaušanai vispārējā izglītībā 17 Krievijas Federācijas reģionos. Aplūkota skolotāju profesionalitāte.

Nr.4

Raksta autors, nosaukums R. Žavoronkovs „Speciālu mācīšanas apstākļu  radīšana bērniem ar ierobežotām veselības iespējām: lkumdošanā noteiktās prakses analīze Krievijas Federācijā”.

Īss satura izklāsts Turpinājums iepriekšējā raksta (skat. Nr.3.)  pētījuma rezultātu apkopojumam par  17 Krievijas Federācijas reģionu likumdošanu un praksi, realizējot bērnu ar ierobežotām veselības iespējām pieejamību vispārējai izglītībai. Aplūkotas problēmas, nodrošinot speciālus apstākļus vispārējās izglītības apguvei . Analizēts pedagoģiski medicīnisko komisiju  un psiholoģiski pedagoģiski medicīnisko atbalsta centru darbs, pieejamība , problēmas.

Korekcijas pedagoģija pirmsskolā

Nr.4

Raksta autors, nosaukums L. Tomme "Pirmsskolas vecuma bērnu ar smagiem valodas traucējumiem īpatnības priekšstatos par laiku."

Īss satura izklāsts Akcentēta laika izpratnes nepieciešamība loģiskās domāšanas attīstībā. Veikta diagnostika sarunas un praktisku uzdevumu (darbs ar attēliem) veidā, lai noskaidrotu bērnu izpratni par diennakts daļām un gadalaikiem: secības noteikšana, būtisku pazīmju atšķiršana, valodas izmantošana. Analizēti rezultāti, izdarīti salīdzinājumi un secinājumi.

Korekcijas pedagoģija skolā

Nr.1

Raksta autors, nosaukums L. Tomme „ Matemātiskās valodas attīstīšana izglītojamajiem ar smagiem valodas traucējumiem, mācot teksta uzdevumus.”

Īss satura izklāsts (Turpinājums 2016. gada Nr. 2 un Nr.3 publicēto rakstu sērijai.) Raksturotas izglītojamo ar smagiem valodas traucējumiem tipoloģiskās grupas atbilstoši valodas un domāšanas grūtībām teksta uzdevumu apguvē. Doti speciāli mācīšanas paņēmieni valodas un domāšanas attīstīšanai (uzdevumu plāna, atskaites veidošana, algoritmu izmantošana, pedagoga- skolēna dialogs u.c.).

Sagatavoja I. Želve

 

 


 

 

Aicinām pieteikties profesionālajai pilnveidei vispārizglītojošo skolu skolotājus

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā tiks organizēti vispārizglītojošo skolu, kurās integrēti bērni ar dzirdes traucējumiem, pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas 8 stundu  semināri:

1. Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (t.sk.  kohleārajiem implantiem).

2. Tehniskie palīglīdzekļi un to sniegtās iespējas funkcionālo traucējumu mazināšanai pedagoģiskajā procesā izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem

Programmās ietvertās tēmas:

×) Bērnu ar dzirdes traucējumiem integrācijas iespējas un situācija Latvijā.

×) Bērnu ar dzirdes traucējumiem psiholoģiskās īpatnības.

×) Problēmsituācijas bērnu ar dzirdes traucējumiem integrācijā, to risināšana.

×) Dzirdes tehniskie palīglīdzekļi, to lietošana un kopšana.

×) Programmas SymWriter 2 pielietošana mācību procesā.

×) Mācāmā materiāla pārveide vieglajā valodā.

Īstenošanas laiks:

23.08.; 24.08; 25.08.; 15.09.; 22.09.; 06.10.; 13.10; 03.11.; 17.11.; 24.11.

Interesentus lūdzu izvēlēties datumu un atsūtīt savus datus: vārds, uzvārds, personas kods, telefons, ieņemamais amats, izglītības iestāde.

Tā kā katrā seminārā dalībnieku skaits ir ierobežots (15) , lūgums datumu saskaņot telefoniski.

Kontaktpersona : Daina Liepiņa, t. 29195852; e. pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu


 


 

 

VALMIERAS VĀJDZIRDĪGO BĒRNU INTERNĀTVIDUSSKOLAS – ATTĪSTĪBAS CENTRA
(turpmāk VVBIVS-AC)

ATSKAITE

PAR KONSULTATĪVO UN METODISKO DARBU  IZGLĪTOJAMO  AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM IEKĻAUŠANAI VISPĀRIZGLĪTOJOŠAJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

2016./2017.MĀCĪBU GADĀ

1. Bērnu ar dzirdes traucējumiem, kas mācās  vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, apzināšana un uzskaite.

• Attīstības centra uzskaitē ir dažāda vecuma  125 audzēkņi: neorganizētie pirmsskolnieki, pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk PII) audzēkņi, skolēni.

2. Lekciju, semināru organizēšana vispārizglītojošo izglītības iestāžu administrācijai, pedagogiem,   atbalsta personālam,  pašvaldību un sociālajiem darbiniekiem, izglītojamo vecākiem un citiem  interesentiem.

• Par iespējamo palīdzību bērnam ar dzirdes traucējumiem mācību procesā VVBIVS-AC un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz vietām noorganizēti 3 semināri - praktikumi , kuros piedalījās 42 pedagogi. Semināru dalībniekiem bija iespēja vērot praktisko darbu ar vājdzirdīgiem bērniem mūsu skolā un pirmsskolas izglītības grupā  videoierakstos un klātienē stundās, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Īstenota pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programma  8 stundu apjomā 35 pirmsskolas izglītības iestāžu, kur integrēti bērni ar dzirdes traucējumiem, pedagogiem un atbalsta personālam.

Nolasītas 56 lekcijas Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas speciālās izglītības maģistra programmā.

Nolasītas 16 lekcijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā programmā “Surdotulks”.

• Centra speciālisti   dalījušies pieredzē par datorprogrammas Widgit Symwriter izmantošanu, par darbu ar skolas pedagogu izstrādātajiem metodiskajiem  materiāliem darbam ar  bērniem ar dzirdes traucējumiem Valmieras pilsētas  un starpnovadu logopēdu metodiskās apvienības sanāksmēs.

3. Konsultāciju sniegšana bērnu ar dzirdes traucējumiem vecākiem un pedagogiem.

Konsultēti 74 izglītojamie vai viņu likumiskie pārstāvji un 134 citu izglītības iestāžu pedagogi.

Laba sadarbība izveidojusies ar vairākām izglītības iestādēm dažādos valsts novados.  (Beverīnas novada Brenguļu sākumskola, Rīgas sākumskola “Valodiņa”, Valmieras sākumskolu u.c). Sekojam līdzi audzēkņu izglītības turpinājumam nākošajā izglītības pakāpē, nodrošinot pēctecību un sagatavojot jaunos pedagogus darbam ar bērnu ar dzirdes traucējumiem ( Valmieras Valsts ģimnāzija,  Rīgas dizaina un mākslas vidusskola u.c.)

4. individuālo nodarbību organizēšana Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā vispārizglītojošajās izglītības iestādēs  integrētiem bērniem un neorganizētiem pirmsskolniekiem ar dzirdes traucējumiem:

• 12  audzēkņi kopā ar vecākiem apmeklēja regulāras nodarbības attīstības centrā

5. Sabiedrības informēšana par bērnu un jauniešu ar dzirdes traucējumiem vajadzībām:

• Informācija VVBIVS-AC un VISC mājas lapā;

• Informatīvā bukleta  izplatīšana  visās organizētajās aktivitātēs.

6. Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu un bērnu vecāku iepazīstināšana ar pagājušajā  mācību gadā izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem un to izmantošanu bērnu ar dzirdes  traucējumiem valodas un dzirdes uztveres attīstīšanas darbā.

Izstrādāti 3  metodiskie materiāli, kas  pieejami skolas mājas lapā.

7. Centra speciālisti piedalījušies visos Valmieras  logopēdu metodiskās apvienības  un Latvijas Audiologopēdu asociācijas organizētajos  semināros.

Izglītības un Zinātnes ministrijai iesniegtā atskaite apskatāma šeit


Atskaiti sagatavoja Daina.Liepiņa
VVBIVS-AC direktora vietniece metodiskajā darbā


 Raiskuma pedagogi pieredzes apmaiņā pie mums

6. aprīlī VVBIVS-AC viesojās Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora vietniece mācību darbā Inga Vilde un 5 pedagogi, logopēdi un speciālie pedagogi, lai iepazītos ar mūsu skolu, lai papildinātu zināšanas par darba organizāciju un metodēm dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā bērniem ar dzirdes traucējumiem individuālā darba stundās un lai gūtu jaunas ierosmes un idejas darbam ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Individuālā darba stundas viesi varēja vērot pie skolotājām Ievas Želves, Vinetas Ragēvičiusas un Tatjanas Lūkinas. Atsauksmes par redzēto bija ļoti pozitīvas. Viesi priecājās par daudzpusīgām darba metodēm, par interesanti un aizraujoši organizēto darbu stundās.

Ar mūsu skolas vēsturi un šodienu kolēģus iepazīstināja skolas direktora pienākumu izpildītāja Līga Vaite, direktora vietnieces Ina Kursīte un Daina Liepiņa.

Raiskuma kolēģes ar interesi iepazinās ar mūsu pedagogu gatavotiem uzskates materiāliem un ar materiāliem, kuri atrasti internetā un veiksmīgi tiek pielieti darbā.  Metodiskos materiālus demonstrēja  skolotājas Ieva Želve, Vineta Ragēvičiusa, Daina Liepiņa un Indra Juste .

Par darbu ar bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem pieredzē dalījās skolotāja Dace Sprince.

Viesi iepazinās arī ar skolas Dzirdes centru un tā darbības jomām.


Direktora vietniece Daina Liepiņa

 

 


 

Profesionālās pilnveides seminārs

17. martā  mūsu skolā notika pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas seminārs “Bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējas un integrācija vispārējās izglītības iestādēs” to pirmsskolas izglītības iestāžu, kurās integrēti bērni ar dzirdes traucējumiem,   speciālistiem.

Seminārā piedalījās 38 pedagogi un logopēdi no  15 republikas pirmsskolas izglītības iestādēm.

Semināra tēmas:

1. Bērnu ar dzirdes traucējumiem integrācijas iespējas un situācija Latvijā. Atbalsta pasākumi. Vecāku iesaiste izglītības procesā.

2. Dzirdes traucējumu rašanās iemesli, smaguma pakāpes, korekcijas iespējas. Dzirdes aparātu uzbūve, darbība, apkope. Dzirdes centra darbība.

3. Pirmsskolas vecuma bērnu ar dzirdes traucējumiem valodas veidošanas un dzirdes uztveres attīstīšanas metodika.

4. Fonētiskā ritmika – palīgs skaņu izrunas uun valodas mācīšanā.

5. Programmas SymWriter 2 simbolu  izmantošana bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā. Praktiska darbošanās ar programmu.

Seminārā par Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas “Sadzirdi.lv” darbību pastāstīja  viena no tās pārstāvēm Baiba Bicēna.

Seminārs noritēja ļoti radošā gaisotnē. Dalībnieku atsauksmes un vērtējums ir pozitīvs.

Daži komentāri:

1. Semināra saturs brīnišķīgs, ļoti patika, ka bija iespēja vērot praktiskās nodarbības, ļoti piesaistīja fonētiskā ritmika. Noteikti pielietošu savā darbā.

2. Ļoti labi praktiskie uzdevumi, lai strādātu ar bērnu, kam ir dzirdes traucējumi.

3. Simbolu programma, fonētiskā ritmika, pieredzes apmaiņa pirmsskolā -lieliski.

4. Liels paldies par lieliski organizēto semināru! Tika sniegta plaša informācija īsā laika posmā, noderīgi izdales materiāli. Noteikti brauktu atkārtoti!

5. Ļoti interesants seminārs. Viss bija labi saplānots un organizēts.

6. Liels paldies par viesmīlīgo uzņemšanu! Bija vērtīgi un interesanti!

Seminārā savā pieredzē dalījas VVBIVS-AC speciālistes: U. Strazdiņa, L. Miķelsone, D. Liepiņa, V. Ragēvičiusa un D. Tanberga.


Direktora vietniece metodiskajā darbā Daina Liepiņa


  

Saldus novada pedagogu viesošanās

15. martā VVBIVS-AC viesojās 20 Saldus novada logopēdi un speciālie pedagogi no 10 izglītības iestādēm, lai iepazītos ar mūsu skolu, papildinātu zināšanas par bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanās iespējām  un iespējamo palīdzību mācību procesā integrētiem bērniem. Ar mūsu skolas vēsturi un šodienu kolēģus iepazīstināja skolas direktors Andris Tauriņš, par iekļaujošo izglītību pastāstīja direktora vietniece Daina Liepiņa.

Pedagogiem, kas strādā ar integrētiem bērniem ar dzirdes traucējumiem, bija daudz jautājumu par integrāciju, par atbalsta pasākumiem, par vecāku līdzdalību bērnu izglītošanā. Saldus kolēģi saņēma ESF projekta laikā izstrādātos metodiskos materiālus darbam ar bērniem, kam ir kohleārais implants.

Viesi iepazinās ar skolu, apmeklēja pirmsskolas grupas. Par darba organizāciju un metodēm pirmsskolas grupā pastāstīja izglītības metodiķe Uldze Strazdiņa.


Direktora vietniece metodiskajā darbā Daina Liepiņa


 


 

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā

2017. gada 17.martā

notiks profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas seminārs

"BĒRNU AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM IZGLĪTOŠANAS IESPĒJAS UN INTEGRĀCIJA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”

( 8 stundas)

Semināra noslēgumā dalībnieki saņems apliecības.

Programmas mērķauditorija:

Pirmsskolas izglītības iestāžu, kur integrēti bērni ar dzirdes traucējumiem, pedagogi  un logopēdi.

Programmas īsa anotācija:

·) Attīstības centra darbība.

·) Dzirdes traucējumu rašanās iemesli, smaguma pakāpes, īss to raksturojums.

·) Dzirdes traucējumu korekcijas iespējas. Dzirdes aparāta uzbūve, darbība, apkope.

·) Pirmsskolas vecuma bērnu ar dzirdes traucējumiem, valodas veidošanas un dzirdes uztveres attīstīšanas metodika.

·) Programmas SymWriter2  izmantošana bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā. Uzskates materiālu veidošanas iespējas.

Sākums plkst. 10.00.

Dalībnieku skaits ierobežots – 2 pedagogi no izglītības iestādes.

Pieteikumu lūdzam atsūtīt  līdz 7. martam, norādot  dalībnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu.

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Kontaktpersona: Daina Liepiņa, t.29195852


 


 


2016. gadā saistībā ar Zviedru institūta pasaules tūres ceļojošo izstādi “AccessAbility” tika intervēti un fotografēti četrpadsmit Latvijas un četrpadsmit Zviedrijas cilvēki ar invaliditāti. Izstādē redzami šo cilvēku portreti un personīgie stāsti par līdzvērtīgu dzīvi un iekļaušanos sabiedrībā, par sapņiem, cerībām, bēdām, prieku, darbu, ģimenēm un mīļajiem. Izstādes mērķis ir parādīt, ka mums apkārt dzīvo cilvēki, kuriem ir īpaši jādomā, kā iekļauties redzīgo, dzirdīgo un staigājošo sabiedrībā. Izstādē ir redzami arī mūsu skolas absolventes Diānas Grenēvicas un Valmieras Valsts ģimnāzijas 8. klases skolēna Roberta Ērgļa portreti.

26.oktobrī izstāde “AccessAbility” tika atklāta Liepājā. Turpmāk izstāde tiks izstādīta Daugavpilī (10.-29.12.2016), Valmierā (13.-27.01.2017), Mūrmuižā, Beverīnas novadā (04.-18.02.2017) un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā (24.02.-24.03.2017).

Roberts Ērglis no 1,6 gadu vecuma apmeklē regulāras individuālās nodarbības Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas attīstības centrā pie metodiķes Uldzes Strazdiņas. Tas Robertam  joprojām ir stabils  atbalsts izglītības apguvē.

Roberta stāsts


“Es starp klasesbiedriem jūtos īpašs tad, kad esmu kaut ko jaunu iemācījies un zinu vairāk nekā pārējie”

Roberts kopš bērnības zina, ka visas nodarbības palīdz viņa attīstībai. Gan runas un valodas attīstības stundas, gan mākslas skola, dejošana, sports, šahs un dambrete – viss intelekta un gudrības nostiprināšanai. Roberts apzinās, ka labi mācoties, var mācīties labākā augstskolā.

Roberts ir pašpietiekams, sirsnīgs, zinātkārs. Viņš ir radošs, intelektuāls un par sevi pārliecināts. Roberts domā ātrāk nekā viņš runā. Viņš visur jūtas labi.

Robertam ir 15 gadi. Kad Robertam konstatēja iedzimtu vājdzirdību, vecāki, kas ir dzirdīgi, nolēma darīt visu, lai Roberts pilnvērtīgi iekļautos dzirdīgo sabiedrībā.

Jau kopš bērnības Roberts mērķtiecīgi tika virzīts apgūt mākslu un piedalīties deju nodarbībās. Roberts apgūst parasto vispārējās izglītības programmu. Visās skolās, kurās mācās Roberts, ir atsaucīgi skolotāji un skolas administrācija.

Roberts ar prieku stāsta par savām sekmēm skolā un mākslas skolā. “Man mākslas skolā ir vislabākās sekmes – visi desmitnieki! Es domāju, ka es absolvēšu mākslas skolu ar atzinību,” pārliecināti saka Roberts.

Vislabāk Robertam patīk būvēt. Viņa mīļākā spēle ir Minecraft. Viņam ļoti patīk lasīt fantāziju grāmatas un tur izlasīto uzbūvēt spēlē.

Nākotnē Roberts vēlas kļūt par būvinženieri. Viņš jau zina, ka būvēs koka mājas pēc latviešu tradīcijām. “Mans sapnis ir uzbūvēt māju, kur varētu dzīvot visa ģimene!” saka Roberts. Robertam ļoti tuvas ir latviešu tradīcijas.

Skolas laikā Robertam ir liela mācību slodze un vakaros viņš jūtas noguris. Spēku viņam dod kopīgas vakariņas un sarunas ar ģimeni.

Robertu uztrauc, ka uz zemes pēc 50 gadiem būs vēl vairāk cilvēku. “Es negribu dzīvot pārapdzīvotībā. Es ceru, ka Latvijas tīrajā un skaistajā dabā mēs varēsim atpūsties, svinot latviešu tradīcijas,” prāto Roberts. Viņš domā, ka Latvijā pēc gadiem būs fantāzijas valsts. “Varbūt, ka es uzbūvēšu lidojošu privātmāju. Man patīk arī meitenes un man nākotnē pietiks ar diviem bērniem,” nosaka Roberts. 

 

VVBIVS – AC un Rīgas sākumskolas  “Valodiņa” pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs

2. novembrī mūsu skolā pieredzes apmaiņā ieradās 16 Rīgas sākumskolas “Valodiņa” pedagogi. Viesi iepazinās ar darba metodēm un iespējamiem  atbalsta pasākumiem bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā.

Ciemiņi bija ļoti pateicīgi mūsu skolas pedagogiem:

Sniedzei  Gubinai (1.1. klase),

Tatjanai Lūkinai (1.2. klase),

Gaidai Stankevičai (2. klase),

Sintijai Lapsai (3.klase),

Zinaidai Rumbeniecei (4.klase)

un individuālā darba skolotājām

Ievai Želvei un  Vinetai Ragēvičiusai

par iespēju vērot  šo pedagogu vadītās frontālās mācību stundas un individuālās nodarbības dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā.  Rīgas kolēģes  priecājās par pozitīvo gaisotni mācību procesā, par interesantām, bērniem saprotamām darba metodēm, par bagātīgo uzskati. Viesi atzinīgi novērtēja milzīgo darbu, kādu pedagogi iegulda šo stundu sagatavošanā, jo vispārizglītojošo skolu mācību grāmatās dotā viela ir jāvienkāršo, jāpārstrādā atbilstoši bērnu valodas un spēju līmenim.

Pēc stundu vērošanas mūsu pedagogi un viesi dalījās atziņās par izmantojamajiem uzskates materiāliem, debatēja par dzirdes uztveres attīstīšanas nozīmi, par darba metodēm, kādas būtu iespējams izmantot integrēto bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā.

Paldies mūsu skolotājām, kas  nesavtīgi dalījās savā pieredzē.

Pēcpusdienā skolas direktors Andris Tauriņš iepazīstināja viesus ar mūsu skolas vēsturi, parādīja Rīgas kolēģiem skolu, internātu, pirmsskolas grupu telpas un vidusskolēnu kopmītnes.

Rīgas pedagogu atziņas par redzēto un iespaidiem mūsu skolā :

Pateicamies Dainai Liepiņai par pārdomāti organizēto pieredzes apmaiņas pasākumu.Paldies skolotājiem par mums doto iespēju iepazīties ar ikdienas darba pieredzi, vērtīgajiem praktiskā darba paņēmieniem un speciālajām metodēm.
Guvām pozitīvu ierosmi un jaunas idejas turpmākajam darbam ar bērniem, kuriem ir dzirdes traucējumi.

Sirsnīgs paldies skolas direktoram par mums atvēlēto laiku un interesanto prezentāciju par skolas vēsturi.

Rīgas sākumskolas "Valodiņa" direktore Mārīte Teivāne un skolas logopēdi.