Apbalvojumi, pateicības, apsveikumi

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības un Pateicības raksts

2017.

Daina Liepiņa, skolas direktora vietniece metodiskajā darbā

 

“Balva izglītībā” laureāti

2017.

Ligita Vasiļevska, speciālās izglītības skolotāja Ligita Vasiļjeva par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā.

2016.

Dace Melbārde, speciālās izglītības skolotāja par pašaizliedzību, humānismu, augstu profesionālo meistarību un radošu darbību sporta dzīves organizēšanā skolā.

2015.

Maiga Paegle, speciālās izglītības pamatizglītības skolotāja, surdopedagoģe par humānismu, augstu profesionālo meistarību un radošu darbību pedagoģiskajā procesā, par pedagogu interešu aizstāvību kā arodorganizācijas vadītājai un par Comenius starpskolu sadarbības projektu koordinēšanu un īstenošanu.

2014.

Larisa Zakrevska, internāta vadītāja par radošu internāta skolotāju metodiskās komisijas darba vadīšanu, skolas internāt vides uzlabošanu un skolas tēla popularizēšanu.

2013.

Uldze Strazdiņa, pirmsskolas izglītības surdopedagoģe, izglītības metodiķe par pašaizliedzību, humānismu, augstu profesionālo meistarību un radošu darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, kā arī prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību un personības izaugsmi mācību un interešu jomā.

2011.

Ina Kursīte, direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā par humānu pieeju pedagoģiskajā procesā, par jaunām idejām un inovācijām, par sadarbības prasmi ar kolēģiem un skolēnu vecākiem, par skolas tēla popularizēšanu organizējot un vadot skolas 135.gadu jubileju, par skolas audzināšanas darba programmas izstrādi.

2010.

Silvija Griestiņa, darbmācības metodiskās komisijas vadītāja, speciālās vājdzirdīgo un nedzirdīgo izglītības iestādes skolotāja par ilgstošu un radošu Darbmācības metodiskās komisijas vadīšanu, pieredzes dalīšanos ar kolēģiem, metodisko materiālu izstrādi skolēnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanai, par skolas tēla popularizēšanu.

2009.

Daina Liepiņa, direktora vietniece metodiskā darbā par ilgu un radošu darbu bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas procesa nodrošināšanā, atbalstu jauno kolēģu apmācībā, skolas metodiskās bāzes veidošanu un attīstīšanu, jaunu ideju, tehnoloģiju popularizēšanu surdopedagoģijā, par lielu ieguldījumu atbalsta pasākumu organizēšanā bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanai dzīves vietā, integrējot bērnus vispārējās izglītības iestādēs.

2008.

Gaļina Čiževska, direktora vietniece mācību darbā par ilgu un radošu darba bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas procesa nodrošināšanu, atbalstu jauno kolēģu apmācībā, skolas metodiskās bāzes veidošanu un attīstīšanu un jaunu ideju, tehnoloģiju popularizēšanu surdopedagoģijas principu ievērošanā.